Skip to content Skip to navigation

Nghiên cứu tác động của hệ thống chân vịt chính tàu thủy lên kết cấu đáy khu nước trước bến

Research on impacts of the main propeller of ship to the bed structure in front of quay wall
Tác giả: 
Tóm tắt: 

Việc tính toán, thiết kế kết cấu bảo vệ đáy khu nước trước bến (như lớp vật liệu bảo vệ đáy cho các công trình trọng lực hay lăng thể đá đổ cho các công trình bến cầu tàu) ở nước ta hiện nay mới chỉ dừng lại ở việc lựa chọn các thông số cấu tạo theo các quy phạm, tiêu chuẩn. Việc tính toán tác động của ngoại lực mới chỉ xét đến tác động của sóng, dòng chảy theo tiêu chuẩn thiết kế đê biển mà chưa tính đến tác động của chân vịt tàu thuỷ. Bài báo này tập trung vào trình bày vấn đề tác động của dòng chảy gây ra bởi chân vịt chính tàu thuỷ lên kết cấu đáy khu nước trước bến trong quá trình tàu cập và rời bến, làm cơ sở tính toán lựa chọn các thông số đảm bảo tính hiệu quả về kinh tế - kỹ thuật trong thiết kế các kết cấu bảo vệ đáy khu nước trước bến.

Abstract: 

In Vietnam, the analysis and design of the bed protection structure of the waterfront (such as the bed protection material for gravity works or rock formations for piers) are due to the selection of design parameters according to current norms and standards. The consideration of impacts of the external forces including waves and current by ship propeller hasn't been taken into account properly yet. The paper discusses impacts of load caused by the main propeller of the ships on the bed of the waterfront in the process of ship arrival and departure. This will be a basis for analysis of parameters of the bed waterfront protection structures at the berth to ensure the best technical and economic efficiency.

Số TT: 
11
Trang: 
50