Skip to content Skip to navigation

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống bổ sung nguồn năng lượng mặt rời vào mạng điện trên tàu thủy

Mã số: 
DT164002
Thời gian thực hiện: 
Năm 2016
Cấp đề tài: 
Chủ nhiệm đề tài: