Skip to content Skip to navigation

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển phun nhiên liệu điện tử cho động cơ Diesel tàu thủy sử dụng hỗn hợp dầu thực vật/DO