Skip to content Skip to navigation

Nghiên cứu tương tác giữa tàu với tàu phục vụ công tác bảo đảm an toàn hàng hải trong luồng hẹp

Research on the ship-ship interaction supporting to aids to navigation in narrow channels
Tác giả: 
Tóm tắt: 

Tàu chuyển động trong luồng hẹp chịu tác động bởi các lực tương tác: tàu - tàu (ship-ship interactions), tàu - bờ/đáy (ship-bank/bottom interaction), gió (wind), dòng chảy (current), sóng (wave),… Trong các tương tác trên, tương tác tàu - tàu là tương tác phức tạp và khó lường nhất, phụ thuộc vào tốc độ dịch chuyển, khoảng cách tương đối giữa các tàu và kinh nghiệm của người tác nghiệp tránh va. Nghiên cứu về tương tác tàu - tàu phục vụ cho việc dự báo quĩ đạo và cảnh báo sớm khả năng đâm va trong các tình huống tránh vượt của tàu khi hành hải trong luồng hẹp.

Abstract: 

Ship movements in narrow channels are affected by the interaction forces: ship-ship interactions, ship-bank/bottom interaction, wind, current, wave,... In these interactions, the ship-ship interaction is the most unpredictable and complex, depending on the ship speed, the relative distance between the ships and the operational experience of the navigator in collision avoidance. The study of ship-ship interactions applying for the ship trajectory prediction and early warning capabilities in the head-on and overtaking situations in narrow channels.

Số TT: 
10
Trang: 
47