Skip to content Skip to navigation

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm MDSolids giải một số dạng bài toán dầm siêu tĩnh bằng phương pháp lực

Research that applies the MDSolids software to solve some types indeterminatebeam problem by force method
Tác giả: 
Tóm tắt: 

Những phương pháp thông thường sử dụng phần mềm MDSOLIDS không giải được bài toán dầm siêu tĩnh,... Với cách tiếp cận khác, bằng cách sơ đồ hoá dầm siêu tĩnh, tính các liên kết thừa theo phương pháp lực, gán giá trị các liên kết thừa lên hệ cơ bản, bài toán siêu tĩnh trở thành bài toán tĩnh định, từ đó dùng MDSOLIDS giải bài toán. Đây là điểm tích cực nhất của bài báo, khai thác được khả năng tính toán, vẽ biểu đồ rất mạnh của phần mềm. Phạm vi ứng dụng rộng, thuận tiện cho người sử dụng.

Abstract: 

Normal methods using MDSOLIDS software do not solve the indeterminate beam problems. With approaching the problem in other ways, by diagraming indeterminate beams, calculating constraint links by force method, assigning value of constraint links to basic structure, the indeterminate problems become the static problems, we can use MDSOLIDS software to solve the problem. This is the most positive point of the research that highlights the ability of calculation and graph drawing of MDSOLIDS software. The application range of the software is wide, and convenient for the users.

Số TT: 
6
Trang: 
28