Skip to content Skip to navigation

Nghiên cứu xây dựng quy trình Xếp dỡ hàng rời phục vụ cho thuyền viên Việt Nam trên đội tàu thuộc công ty NISHO