Skip to content Skip to navigation

Nghiên cứu xử lý thành phần hữu cơ trong nước thải đô thị bằng công nghệ màng lọc MBR (membrane bioreactor)

Application of membrane bioreactor (MBR) technology for organic matter treatment in urban wastewater
Tóm tắt: 

Công nghệ màng lọc sinh học (MBR) được thí nghiệm áp dụng xử lý nước thải đô thị đạt hiệu quả xử lý cao. Đây là một trong những phương pháp tiên tiến và đã được áp dụng xử lý thành công nhiều loại nước thải khác nhau từ đô thị cho tới các loại nước thải công nghiệp khó xử lý. Mô hình thí nghiệm MBR là sự kết hợp giữa hai quá trình cơ bản: Phân hủy sinh học chất hữu cơ và kỹ thuật tách sinh khối vi sinh bằng màng. Nhờ nồng độ sinh khối cao nên gia tăng hiệu quả xử lý nước thải so với phương pháp truyền thống. Hiệu quả xử lý trung bình BOD5, COD tương ứng lần lượt 94,6 và 92,6%. Ưu điểm của MBR có thể áp dụng xử lý nguồn nước thải có tải trọng cao.

Abstract: 

Membrane Bioreactor (MBR) technology was applied urban wastewater treatment and achieved highly treatment efficiency. This is one of the advanced methods and has been applied successfully for many different industrial and urban wastewater types. MBR experimental model is a combination of two basic processes: The organic matter biodegradation and microbial biomass separation technique by membrane. The high biomass concentration due to increase wastewater treatment efficiency more than traditional methods. The average treatment efficiency of BOD5, COD are 94.6 and 92.6%, respectively. Advantages of MBR method can be applicabled and treated the highly organic load wastewater.

Số TT: 
17
Trang: 
79