Skip to content Skip to navigation

Phân tích và thiết kế bộ điều khiển cho mô hình máy bay trực thăng hai bậc tự do bằng phương pháp bền vững tổng hợp µ

Analysis and design of heli-2-dof control system via µ synthesis robust control method
Tóm tắt: 

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất bộ điều khiển bền vững tổng hợp µ cho hệ thống điều khiển phi tuyến mô hình thu nhỏ máy bay trực thăng (TRMS). Thực tế, điều khiển hệ phi tuyến dưới ảnh hưởng của nhiễu và các sai số không xác định luôn gặp nhiều khó khăn và thách thức. Bài báo giới thiệu phương pháp điều khiển bền vững tổng hợp µ cho hệ TRMS, so sánh kết quả với phương pháp điều khiển bền vững H∞, kết quả mô phỏng đã chứng minh được phương pháp đề xuất đạt được ổn định và chất lượng bền vững.

Abstract: 

In this paper, we propose the robust µ_synthesis controller for a twin rotor MIMO system (TRMS) which is considered as a helicopter nonlinear system. In fact, the problem of controlling nonlinear system has many interesting challenges under the effect of the disturbance and the uncertainty of control system. We present a robust control method via µ_Synthesis approach to compare with the H∞ robust control method, the simulation results illustrated the designed robust µ_synthesis controller achieved both stability and performance robustness for the entire family of TRMS model.

Số TT: 
5
Trang: 
24