Skip to content Skip to navigation

Phương pháp đánh giá méo giản đồ hướng lượng tử pha hệ anten thẳng

A method for distorted assessment of pattern of linear array antennas with quantized phase shift
Tác giả: 
Tóm tắt: 

Hệ anten thẳng là một trong các loại hệ anten được sử dụng phổ biến nhất trong các hệ thống thông tin vô tuyến. Điều khiển giản đồ hướng hệ anten thẳng thường bằng cách tác động trọng số có argumen có giá  trị nhất định, đó là chức năng các bộ dịch pha. Đa số các bộ dịch pha hiện nay là các bộ dịch pha lượng tử. Lượng tử hóa góc dịch pha là một yếu tố gây méo giản đồ hướng. Bài báo đưa ra các phân tích đề xuất một phương pháp  đánh giá méo giản đồ hướng lượng tử pha của hệ anten thẳng.

Abstract: 

The linear array antennas are typical system antennas in Radio engineering. The pattern of linear array may be controled by acting weight with a argumen certain value, which is the function of the phase shifter. The majority of the current phase shifter is the quantized phase shifter. Quantized phase shift is a distortion factor for pattern of linear array . This paper presents a proposal analyzes a distorted assessment method for pattern of linear array with quantized phase  shift.

Số TT: 
5
Trang: 
24