Skip to content Skip to navigation

Thiết kế bộ điều khiển adaptive backstepping cho truyền động điện không đồng bộ có bão hòa từ thông

Adaptive backstepping controller design for saturated induction motor drives
Tác giả: 
Tóm tắt: 

Trong bài báo này, tác giả đề xuất một phương pháp mới trong cấu trúc mô hình toán điều khiển của động cơ không đồng bộ khi xét tới hiện tượng bão hòa từ thông. Trên cơ sở mô hình phi tuyến này mô hình dòng stator của động cơ được tuyến tính hóa chính xác và tách kênh trực tiếp. Một bộ điều chỉnh dòng Adaptive Backstepping bền vững được thiết kế để đáp ứng chất lượng của hệ khi có thêm các nhiễu dao động phi tuyến. Các thuật toán được mô phỏng và tiến hành thực nghiệm đều cho kết quả rất tốt.

Abstract: 

In this paper, a new method of modeling stator current of an induction motor with saturation features of the flux is proposed. First, the nonlinear control approach using the full state feedback linearization will be presented. A new current controller named “direct - decoupling”, based on  exact linearization algorithm of the motor current model is proposed. Then, the report presents the adaptive backstepping controller for stable of the control system with nonlinear noise. Simulations and experiment results show that the rotor flux can be well estimated in all operating conditions and  that the new method has improved the drive performance under all dynamic modes

Số TT: 
7
Trang: 
39