Skip to content Skip to navigation

Tính toán mô phỏng tác động của dòng chảy đến quỹ đạo chuyển động tàu thủy trên tuyến luồng Hải Phòng

Calculation and simulation the impact of tidal streams to motion orbit of the ship on Hai Phong channel
Tóm tắt: 

Bài báo xây dựng mô hình nghiên cứu, từ đó thiết lập quy trình tính toán mô phỏng tác động của dòng chảy đến quỹ đạo chuyển động của tàu thủy trên tuyến luồng Hải Phòng, đặc biệt khi tàu hành trình qua những khu vực tiềm ẩn nguy cơ tai nạn hàng hải. Nhóm tác giả đã sử dụng thông số mô hình nghiên cứu được đồng dạng theo tàu M/V TAN CANG FOUNDATION.

Abstract: 

This paper give the researching model, therefore the authors calculated the impact of tidal streams to the motion orbit of the ship on Haiphong channel, especially when ship navigates through the area potential risk of maritime accidents. The authors used the model congruent of M/V TANCANG FOUNDATION.

Số TT: 
3
Trang: 
14