Skip to content Skip to navigation

Tổng quan về sự cố tràn các chất nguy hiểm và độc hại trên biển - cơ sở pháp lý của Việt Nam

Overview of hns spill incidents at sea - legal basis of Vietnam
Tóm tắt: 

Sự gia tăng số lượng các chất nguy hiểm và độc hại (HNS), bao gồm nhiều loại hóa chất độc hại được vận chuyển trong vùng nước mà Việt Nam quản lý, nguy cơ xảy ra sự cố tràn HNS cũng gia tăng. Sự cố tràn HNS trên biển đang là vấn đề được sự quan tâm của toàn xã hội, vì nó có ảnh hưởng rất lớn và trong thời gian dài đến sức khỏe con người, môi trường và kinh tế - xã hội. Để góp phần làm sáng tỏ về sự cố tràn HNS trên biển, tác giả bài viết đã khái quát một số nét chính về HNS như khái niệm, tình hình vận chuyển và các ảnh hưởng của sự cố HNS và cơ sở pháp lý của Việt Nam để ứng phó với sự cố HNS.

Abstract: 

The increase in the number of hazardous and noxious substances (HNS), including many toxic chemicals has shipped in Vietnamese waters. The risk of HNS spills has also increased. Marine HNS spill incident is matter of the interest of society, because it has great influence and long-term on human health, environment and socio-economic. To help shed light on HNS spill incident at sea, the author of the article outlined some key features of the HNS such as the concept, transport situation and impacts of the HNS and the legal basis of Vietnam to respond to the HNS.

Số TT: 
3
Trang: 
14