Skip to content Skip to navigation

Ứng dụng Labview trong hệ thống tự động giám sát nồng độ khí

An application of Labview software to the gas concentration monitoring system
Tóm tắt: 

Hệ thống giám sát nồng độ khí được sử dụng rộng rãi trong thực tiễn như trong các nhà máy, trên tàu thủy và đặc biệt là tàu ngầm. Nó đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo sự sống của con người, giám sát cảnh báo nồng độ khí độc và khí cháy nổ. Trong bài báo này tác giả sẽ giới thiệu về việc chế tạo hệ thống này khi ứng dụng phần mềm LabVIEW.

Abstract: 

The gas concentration monitoring systems are widely used in daily life, such as in factories, on ships and especially on submarines. They play an important role in ensuring human life, it also monitors and alarms when toxic or flammable gases are overed safe range. In this paper the author will introduce the system based on LabVIEW software.

Số TT: 
4
Trang: 
19