Skip to content Skip to navigation

Ước tính lượng dầu tràn lớn nhất trên vùng biển Việt Nam - cơ sở để xây dựng nguồn lực ứng phó tràn dầu

Estimating maximum amount of oil discharge in Vietnamese water - basis to build oil spill response
Tác giả: 
Tóm tắt: 

Sự gia tăng các hoạt động về thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí cũng như các hoạt động vận tải biển dẫn đến nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ngày càng cao. Ảnh hưởng của sự cố tràn dầu là rất lớn và trong thời gian dài, ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ sinh thái biển - ven biển, ảnh hưởng đến sinh kế của người dân, các ngành kinh tế, đến các giá trị văn hóa xã hội và sức khỏe con người. Do đó, Việt Nam đã tiến hành xây dựng năng lực ứng cứu sự cố tràn dầu theo từng giai đoạn, được tiến hành theo các cấp sau: cấp cơ sở, cấp khu vực và cấp quốc gia. Về năng lực ứng cứu, Chính phủ đã thành lập ba trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu quốc gia thuộc ba khu vực: miền Bắc đặt tại Hải Phòng, miền Trung tại Đà Nẵng và miền Nam tại Vũng Tàu. Tuy nhiên, cơ sở để trang bị các nguồn lực ứng cứu là dự báo lượng dầu tràn lớn nhất theo các khu vực, địa phương lại chưa được đề cập đến. Điều này dẫn đến trang bị các trang thiết bị và nguồn nhân lực sẽ không thuận lợi cho ứng cứu khi xảy ra sự cố. Tính toán lượng dầu tràn lớn nhất đã được các tổ chức quốc tế hướng dẫn và các quốc gia tiên tiến trên thế giới đã áp dụng. Trong bài viết này, tác giả giới thiệu sơ lược cách tính và kết quả dự báo lượng dầu tràn lớn nhất trên từng vùng biển đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra các vụ tràn dầu lớn hơn 10.000 tấn trên vùng nước Việt Nam.

Abstract: 

The increase activities in explorations, exploitations and processing of oil and gas as well as transport activities have led to increased risk of oil spills. The impact of oil spills is enormous and in the long-term, directly affecting coastal-marine ecosystems, affecting people's livelihoods, economic sectors, and cultural-social values and human health. As a result, Vietnam has built up national oil spill response capability in stages, which are implemented at the following levels: grassroots, regional and national levels. In terms of response capacity, the government has established three national oil spill response centers in three regions: the northern region in Hai Phong, the central region in Da Nang and the southern region in Vung Tau. However, the basis for setting up response resources is the maximum amount of oil spill by region and locality yet to be mentioned. This leads to equipment and human resources that are not conducive to response when an incident occurs. The calculating maximum amount of oil spill have been adopted by international organizations, and implementing in advanced countries around the world. In this article, the author gives a brief introduction to calculation and forecast results of the maximum amount of oil discharge in each area as well as warning to possibility of oil spill incident more than 10,000 tons in Vietnamese waters.

Số TT: 
15
Trang: 
67