Skip to content Skip to navigation

Xác định cực trị hàm phi tuyến bằng Mathematica, ứng dụng xác định chế độ cắt tối ưu trong gia công thực nghiệm phay thép hợp kim

Determining the extreme value of a nonlinear function by Mathematica, the applications determine optimization cutting conditions in experimental processing of alloy steel milling
Tác giả: 
Tóm tắt: 

Bài báo trình bày phương pháp xác định cực trị hàm phi tuyến bằng Mathematica, ứng dụng xử lý số liệu thực nghiệm, xác định chế độ cắt tối ưu khi dùng dao thép gió phủ TiAlN phay thép 9XC. Quá trình tính toán, thiết lập hàm mục tiêu theo các biến công nghệ (s, v, t), xác định tối ưu (s, v, t) để hàm mục tiêu đạt cực trị được thực hiện nhanh chóng bằng (Math, Maple) là các phần mềm toán thông dụng, thuận tiện cho người sử dụng, phạm vi áp dụng rộng.

Abstract: 

This paper presents the method of determining the extreme value of a nonlinear function by Mathematica, application processing practical data and determines optimization cutting conditions when using  high speed steel wrap by TiAlN cutting tool for cutter 9XC steel. The calculation process, setting the objective function by the technological variables (s, v, t), determines the optimal (s, v, t) for the objective function to be reached quickly by (Math, Maple) is popular math software, convenient for the user and wide application range.

Số TT: 
10
Trang: 
49