Skip to content Skip to navigation

Xác định gần đúng vận tốc gió flutter tới hạn của dầm chủ cầu dây văng nhịp lớn bằng công thức của Selberg

Approximate determination of critical flutter wind speed of long-span cable-stayed bridges using the Selberg formula
Tác giả: 
Tóm tắt: 

Trong bài báo này, tác giả trình bày việc xác định gần đúng vận tốc gió flutter tới hạn của dầm chủ cầu dây văng nhịp lớn bằng công thức Selberg.

Abstract: 

In this paper, the author present the Selberg formula to approximately determine critical flutter wind speed of long-span cable-stayed bridges.

Số TT: 
14
Trang: 
66