Skip to content Skip to navigation

Xác định hệ số độ lệch La bàn từ hàng hải

Determining the deviation coefficients of marine magnetic compass
Tóm tắt: 

Hệ số độ lệch la bàn từ là cơ sở để tính toán độ lệch la bàn trên các hướng khác nhau nhằm mục đích thiết lập bảng độ lệch cũng như giấy chứng nhận la bàn lắp đặt trên tàu đảm bảo điều kiện kỹ thuật. Thực tế, người hiệu chỉnh la bàn từ cần quan sát độ lệch la bàn từ trên các hướng chính và sau đó thay vào các phương trình độ lệch để tính toán các hệ số độ lệch. Tuy nhiên, các phương trình độ lệch sẽ không thể giải được nếu hướng la bàn dùng để quan sát độ lệch không phải là các hướng chính. Ngoài ra, khi quan sát độ lệch trên các hướng chính, người quan sát cũng thường lấy giá trị độ lệch tại các hướng gần hướng đó chứ không phải trên hướng chính. Do đó, phương pháp tính toán hệ số độ lệch la bàn từ có nhiều hạn chế như yêu cầu về đầu vào tính toán cũng như độ chính xác của kết quả. Bài báo này đề xuất một cách thức tính toán mới nhằm hạn chế những nhược điểm của phương pháp trước đây trong việc tính toán các hệ số độ lệch la bàn từ.

Abstract: 

Deviation coefficients of magnetic compass are a basis to determine the compass deviation as well as to establish the table for compass deviation which is considered as technical certificate for magnetic compass equipped on board the ship. Normally, magnetic compass correction expert needs to observe the deviation values in main course of compass and then insert them into deviation equation system for obtaining the deviation coefficients. However, the deviation equation system is very difficult to solve when the observing courses are not main ones. Moreover, magnetic compass correction expert usually remarks the deviation values in courses which are rather than the main courses. Therefore, the existing method to calculate deviation coefficient has some drawbacks, such as requirement in input and the accuracy of obtained result. In this paper, the author suggests one new method to calculate the deviation coefficients.

Số TT: 
14
Trang: 
63