Skip to content Skip to navigation

Xây dựng chương trình tính toán bộ truyền động đai hình thang bằng phàn mềm Delphi

Developing a Delphi-based program to compute the V-belt drive system
Tác giả: 
Tóm tắt: 

Bài báo giới thiệu việc xây dựng chương trình tính toán bộ truyền động đai hình thang bằng phần mềm Delphi. Chương trình cho phép thực hiện tính toán và tra nội suy các bảng số liệu một cách tự động, cho kết quả nhanh chóng, chính xác, giảm được thời gian, công sức, tránh những sai sót, nhầm lẫn, tạo cơ sở cho việc tự động hóa và nâng cao hiệu quả thiết kế bộ truyền

Abstract: 

This paper presents the development of a program to compute the V-belt drive system using the software Delphi. The program allows us to compute and interpolate necessary data automatically. It gives results quickly and accurately, and also enables us to avoid errors and confusion. This work creates the basis for the automation and improves the efficiency of the V-belt drive system design.

Số TT: 
4
Trang: 
18