Skip to content Skip to navigation

Xây dựng mô hình toán mô phỏng giám sát hoạt động của me 6S46MC-C7 trên tàu biển chở hàng tổng hợp, tải trọng 34000 tấn

Creating mathematical models for operation monitoring of main engine 6S46MC-C7 on the general cargo ship 34000 DWT
Tóm tắt: 

Xây dựng mô hình toán  mô  phỏng  giám sát hoạt động của me 6S46MC-C7 trên tàu biển chở hàng tổng hợp, tải trọng 34000 tấn

Abstract: 

Creating mathematical models for operation monitoring of main engine 6S46MC-C7 on the general cargo ship 34000 DWT

Số TT: 
3
Trang: 
13