Skip to content Skip to navigation

Xây dựng phần mềm định mức tiêu hao nhiên liệu cho đội tàu sông cỡ vừa và nhỏ trong các điều kiện khai thác