Skip to content Skip to navigation

Xây dựng phần mềm quản lý, lựa chọn hải đồ trên tàu biển

Mechanism for chart management and selection on board
Tóm tắt: 

Việc quản lý, cập nhật và lựa chọn hải đồ cho mỗi chuyến hành trình là công việc thường xuyên và có ý nghĩa hết sức quan trọng trên tàu. Mặc dù hải đồ điện tử đang được sử dụng ngày càng nhiều, tuy nhiên vẫn chưa vượt qua được hải đồ giấy về mức độ phổ biến. Các công việc khá phức tạp và làm mất nhiều thời gian liên quan tới hải đồ giấy như quản lý, cập nhật, lựa chọn hải đồ,… thường được tiến hành một cách thủ công, dễ dàng gặp phải sai sót hoặc nhầm lẫnvẫn là công việc thường xuyên của các sỹ quan hàng hải. Vì vậy, tác giả tập trung nghiên cứu xây dựng một chương trình nhằm trợ giúp cho sỹ quan hàng hải trong việc quản lý và sử dụng hải đồ trên tàu và xây dựng tuyến đường một cách hiệu quả.

Abstract: 

It is vital for mariners to keep their navigational charts up-to-dated, well managed and correctly selected before each voyage. Though, ECDIS is more and more widely used, it has never been as common as paper charts. The paper chart-related works which are quite complicated, time-consuming and with unavoidable errors or confusions including chart management, chart updating, selection of voyage charts… are still being important duties of the mariners. Hence, in order to assist officers in the selection and management of navigational charts, the authors have programmed an application based on Visual Basic programming language so that to facilitate and reduce the work load of navigation officers.

Số TT: 
14
Trang: 
66