Skip to content Skip to navigation

Xu hướng logistics dưới tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0

Logistics trend under the impact of Industry revolution 4.0
Tác giả: 
Tóm tắt: 

Trong thời gian gần đây, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được nhắc đến khá nhiều và nó đang tác động đến nhiều lĩnh vực từ hệ thống sản xuất, quản lý, quản trị doanh nghiệp đến toàn bộ nền kinh tế quốc gia, thị trường lao động,… Nó như một làn gió mang lại nhiều cơ hội và cũng không ít thách thức cho mọi quốc gia trên thế giới trong tương lai. Trong khuôn khổ bài báo, bên cạnh những đặc điểm ngành logistics bị tác động bởi cách mạng CN 4.0 tác giả đề xuất một vài biện pháp để ngành logistics thích nghi với cách mạng CN 4.0.

Abstract: 

Recently, the industrial revolution 4.0 has been mentioned frequently and it has been impacting much on many fields from systems of production, management, business administration to the whole economy of the country, labour market,… It is like a new wind bringing a lot of opportunities and also many challenges for every country in the world. In this article, beside the logistics characteristics impacted by industry revolution 4.0, author proposes some measures for the logistics to adapt to industry revolution 4.0.

Số TT: 
25
Trang: 
122