Skip to content Skip to navigation

Cuộc họp giao ban Khoa học Công nghệ Quý IV/2018 và kế hoạch hoạt động KHCN Quý I/2019

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2018-2019, ngày 27/11/2018, Phó Hiệu trưởng phụ trách Phạm Xuân Dương đã chủ trì cuộc họp giao ban công tác Khoa học Công nghệ Quý IV/2018 và kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ Quý I/2019, với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc khối KHCN cùng các Phòng, Ban, đơn vị liên quan.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Vân báo cáo tổng hợp hoạt động khoa học công nghệ của Quý IV/2018

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp, đánh giá của Phòng KH-CN về tình hình thực hiện, triển khai các hoạt động KHCN trong Quý IV/2018, định hướng nhiệm vụ công tác KHCN Quý I/2019 và đề xuất của các đại biểu tham dự cuộc họp, PHT phụ trách Phạm Xuân Dương đã giải đáp một số ý kiến, đưa ra các điểm tồn tại, kết luận và giao nhiệm vụ cho các đơn vị để triển khai trong Quý I/2019 như sau:
I. Kết quả các công việc đã thực hiện
1. Công tác hoạt động khoa học công nghệ Quý IV năm 2018
Trong quý IV năm 2018, các hoạt động Khoa học Công nghệ chung của Nhà trường đã được Phòng KH-CN triển khai tới các đơn vị thuộc Khối Khoa học Công nghệ với nội dung như sau:
- Triển khai tổng hợp và ban hành kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ năm học 2018-2019; Mời tham gia viết bài Hội thảo quốc tế "Máy tính thế hệ mới" lần thứ IV do Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức; Mời tham luận hội thảo và lập kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển Hải Phòng theo hướng thành phố quốc tế: Cơ sở lý luận và thực tiễn do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng cùng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đồng tổ chức; Lập báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ dự kiến đưa vào dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nâng cao năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0; Tham gia ý kiến về Dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 05/10/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy và Tham gia ý kiến về Dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 13/4/2005 của Ban Thường vụ Thành ủy; Cung cấp số liệu về khoa học công nghệ phục vụ quy chế Ba công khai năm học 2018-2019; Tham gia họp góp ý dự thảo Tiêu chuẩn phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa (Tiêu chuẩn thay thể TCVN 5664:2009) do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam xây dựng.
- Triển khai thông báo, tổng hợp hồ sơ tham gia, xét và trao giải Giải thưởng NCKH Neptune 2018.
- Ban hành Quyết định 2133/QĐ-ĐHHHVN ngày 05/11/2018 Quy định quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
2. Công tác quản lý các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước, Bộ, Thành phố năm 2017, 2018 và triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2019
Phòng KH-CN đã tích cực phối hợp cùng với các đơn vị, chủ nhiệm đề tài trong việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước, Bộ, Thành phố theo tiến độ thuyết minh được phê duyệt. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện một số đề tài vẫn còn chậm tiến độ và đề nghị xin gia hạn, cụ thể như sau:
- Năm 2017 còn 02/12 nhiệm vụ KHCN cấp Bộ đã được giao chưa bảo vệ theo tiến độ đã được phê duyệt đề nghị xin gia hạn lần 2 và cam kết nghiệm thu cấp cơ sở trước 05/12/2018;
- Năm 2018 được giao 13 nhiệm vụ KHCN; 04 nhiệm vụ Môi trường. Trong đó 06 nhiệm vụ KHCN tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở vào cuối tháng 11/2018 và kết thúc trước 10/12/2018; trình Bộ GTVT nghiệm thu đến hết tháng 02/2019; 04 nhiệm vụ xin gia hạn từ tháng 01-3/2019; 03 nhiệm vụ thực hiện 18 tháng sẽ tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở trong tháng 3/2019 và trình Bộ GTVT nghiệm thu vào tháng 4/2019; 04 nhiệm vụ Môi trường nghiệm thu cấp cơ sở đúng tiến độ đề cương được phê duyệt trong tháng 12/2018.
- Tiếp tục đôn đốc triển khai thực hiện 02 nhiệm vụ cấp Thành phố năm 2018 đã được phê duyệt;
- Triển khai hoàn thiện thuyết minh 05 nhiệm vụ môi trường cấp Bộ năm 2019 đã được phê duyệt;
- Triển khai hoàn thiện thuyết minh 19 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2019 đã được phê duyệt.
3. Công tác nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2018-2019
Trong Quý IV/2018 Nhà trường đã triển khai đăng ký thực hiện, xét duyệt kinh phí và giao thực hiện 194 đề tài NCKH cấp Trường theo Quyết định số 2142/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 06/11/2018.
4. Công tác quản lý đề tài NCKH Sinh viên năm học 2018-2019
Tháng 10/2018, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã có 02 nhóm sinh viên tham gia bảo vệ tại Vòng chung khảo Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018 được tổ chức tại Đại học Huế ngày từ 25/10 đến 27/10/2018. Kết quả, 02 nhóm sinh viên đã đạt giải Nhì tại Hội đồng Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ. Nhà trường vinh dự có 01 đại diện là sinh viên Đặng Xuân Tâm lớp ĐTT55-ĐH2, Khoa Điện - Điện tử đã có thành tích xuất sắc trong phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018 được tham dự buổi gặp mặt Tổng bí thư, Chủ tịch nước vào ngày 03/11/2018 tại Hà Nội.
Nhà trường cũng đã triển khai việc xét và giao thực hiện 112 công trình NCKH cho sinh viên theo Quyết định 2065/QĐ-ĐHHHVN-KHCN, ký ngày 29/10/2018.
5. Công tác Giáo trình và phát hành tài liệu học tập phục vụ sinh viên
Trong năm học 2017-2018, Nhà trường đã giao biên soạn 33 giáo trình. Hiện tại đã tiến hành thẩm định 14 giáo trình và nghiệm thu 02 giáo trình trong quý IV/2018.
Giao kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, chuyên khảo năm học 2018-2019 theo Quyết định 2066/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ngày 29/10/2018;
Phòng Khoa học - Công nghệ đã phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Sinh viên, các Bộ môn và Nhà xuất bản Hàng hải triển khai kế hoạch in và phát hành giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên năm học 2018-2019 với số lượng: Học kỳ Phụ: 4.770 bản in; Học kỳ I: 69.415 bản in.
6. Công tác biên tập và xuất bản Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải
Trong Quý IV, công tác biên tập và xuất bản Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải đã thực hiện đúng tiến độ. Tạp chí số 56 (11/2018) bằng tiếng Anh đã được triển khai biên tập và phát hành vào tháng 11/2018 với 18 bài báo khoa học khoa học được duyệt đăng.
7. Công tác hỗ trợ kinh phí công bố các công trình khoa học trên các Tạp chí Quốc tế có uy tín thuộc danh mục ISI, SCOPUS
Trong quý IV Nhà trường đã ra Quyết định hỗ trợ cho 12 bài báo khoa học trên các Tạp chí quốc tế có uy tín thuộc danh mục ISI/SCOPUS. Trong đó 05 bài báo thuộc danh mục ISI; 07 bài thuộc danh mục SCOPUS với tổng kinh phí hỗ trợ: 243.833.000đ.
8. Các hoạt động khoa học công nghệ khác
Phòng KH-CN đã Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hải Phòng lần thứ 2 (Techfest HaiPhong 2018) và tổ chức “Triển lãm kết quả KH&CN vùng đồng bằng Sông Hồng”; Tham gia Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí Lần thứ V tại Đại học Công nghiệp Hà Nội; Gala phát động cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” tại Trường Đại học Hải Phòng; Hội thảo “Hợp tác Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Vương Quốc Anh: Thành tựu và định hướng hợp tác tương lai” do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức; Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 53 với chủ đề “Các Trường đại học kỹ thuật với hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn”; Tham dự Hội nghị các trường Đại học Hàng hải và Nghề cá Khu vực Châu Á (AMFUF 2018) tại Quảng Đông, Trung Quốc và Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí động lực lần thứ XI năm 2018 tại Đại học Lâm Nghiệp.
Tổ chức tiếp xúc, khen thưởng: 02 nhóm sinh viên đạt giải Nhì giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2018 do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức tại Đại học Huế; 01 nhóm sinh viên đạt Giải Nhất Cuộc thi Tài năng Logistics trẻ toàn quốc 2018.
II. Một số tồn tại
Công tác thẩm định giáo trình còn chậm vì lý do khách quan;
Một số tác giả biên soạn giáo trình chưa thực hiện đúng hợp đồng đã được Nhà trường giao;
Một số nhiệm vụ KHCN thực hiện chậm so với đề cương được phê duyệt.

PHT Phụ trách PGS.TS. Phạm Xuân Dương tổng kết các hoạt động trong quý IV/2018 đưa ra các kế hoạch quý I/2019

và giải đáp các thắc mắc từ các Khoa/Viện

III. Nội dung hoạt động khoa học công nghệ Quý I/2019
1. Phòng Khoa học - Công nghệ
Tiếp tục đôn đốc tiến độ, tổ chức nghiệm thu đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2018, 2019 theo kế hoạch;
Tiếp tục tiến hành các thủ tục nghiệm thu các Giáo trình giảng dạy đã đăng ký trong năm học 2017-2018; Ký hợp đồng biên soạn giáo trình năm học 2018-2019;
Phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên rà soát số lượng giáo trình, tài liệu học tập đã thu hồi và phối hợp với Phòng Đào tạo, Nhà xuất bản Hàng hải lập kế hoạch rà soát, in và phát hành giáo trình, tài liệu học tập phục vụ sinh viên Kỳ II năm học 2018-2019.
Tiếp tục nhận bài đăng, thực hiện công tác phản biện, biên tập và xuất bản Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng các bài đăng và tiến độ xuất bản số 57 (01/2019).
Tiếp tục đôn đốc các Khoa/viện thực hiện chiến lược, định hướng phát triển Khoa học Công nghệ đến năm 2020;
Phối hợp với Viện NCKH và CNHH trong việc thẩm định giáo trình được đúng tiến độ;
Phối hợp với Phòng KH-TC trong việc đôn đốc các Chủ nhiệm đề tài trong quá trình thực hiện giải ngân và nghiệm thu đúng tiến độ theo thuyết minh được phê duyệt;
Tập hợp các báo cáo hàng quý về các hoạt động KHCN của các đơn vị;
Tham dự các hội thảo khoa học theo chương trình hoạt động khoa học có sự tham gia của Nhà trường và các đơn vị liên quan.
Phối hợp với Phòng QHQT chuẩn bị tổ chức Hội nghị các trường Đại học Hàng hải và Nghề cá Khu vực Châu Á (AMFUF 2019) do Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đăng cai tổ chức vào Tháng 11/2019;
Liệt kê danh mục các Tạp chí được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước tính điểm để hỗ trợ các nhà khoa học, giảng viên công bố bài báo khoa học khi có nhu cầu.
2. Các Khoa/Viện/Trung tâm
Tiếp tục thực hiện chiến lược, định hướng phát triển Khoa học Công nghệ đến năm 2020;
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, Thành phố, Nhà nước được giao thực hiện năm 2018, 2019.
Đôn đốc các chủ nhiệm đề tài KHCN, nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ năm 2018 khẩn trương thực hiện việc giải ngân kinh phí và nghiệm thu cơ sở theo đề cương thuyết minh dự toán được Bộ GTVT phê duyệt; Đối với những đề tài chậm tiến độ cần phải đề nghị xin gia hạn để trình Bộ GTVT phê duyệt;
Thủ trưởng các đơn vị đôn đốc những tác giả chưa hoàn thành biên soạn giáo trình của năm học 2017-2018 làm thủ tục nghiệm thu theo Hợp đồng đã được Nhà trường giao và các tác giả được giao biên soạn mới năm học 2018-2019;
Các đơn vị báo cáo công tác khoa học công nghệ vào ngày 23 của tháng cuối cùng hằng quý về Phòng KH-CN theo địa chỉ email: khcn@vimaru.edu.vn để tổng hợp và cập nhật các hoạt động KHCN của đơn vị trong Khối.
3. Viện NCKH & CNHH/Ban Quản lý phần mềm Turnitin
Tiếp tục phối hợp với Phòng KH-CN và các đơn vị liên quan kiểm tra chống sao chép đề tài NCKH, giáo trình, các bài báo, đề tài, luận văn theo quy trình và đảm bảo tiến độ phản biện; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để tăng cường hiệu quả công năng sử dụng phần mềm Turnitin trong hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu NCKH nhằm tăng cường liêm chính học thuật;
Phối hợp với Phòng KH-CN trong việc thẩm định giáo trình được đúng tiến độ.
4. Phòng Đào tạo
Chủ động cung cấp số liệu đăng ký học phần của sinh viên sau khi có sự điều chỉnh cho Phòng Khoa học công nghệ để đảm bảo đủ số lượng tài liệu học tập cho sinh viên Kỳ II năm học 2018-2019.
5. Phòng Công tác sinh viên
Phối hợp với Nhà xuất bản Hàng hải, Phòng KH-CN, các đơn vị liên quan thực hiện công tác phát hành giáo trình, tài liệu học tập phục vụ sinh viên Kỳ II năm học 2018 -2019.
6. Nhà Xuất bản Hàng hải
Đảm bảo kế hoạch in Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải số 57 (01/2019) và công tác in giáo trình, tài liệu phát hành cho sinh viên Kỳ II năm học 2018-2019.
7. Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phối hợp với Phòng KH-CN trong việc đôn đốc các Chủ nhiệm đề tài trong quá trình thực hiện giải ngân và nghiệm thu đúng tiến độ theo thuyết minh được phê duyệt;
8. Các đơn vị chức năng thuộc Trường
Theo chức năng và nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp chặt chẽ với Phòng KH-CN, các Khoa/Viện/Trung tâm thuộc khối KHCN tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.