Skip to content Skip to navigation

Danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2020

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;
Căn cứ thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Giáo sư Ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư Cơ sở;
Thực hiện Công văn số 12/HĐGSNN ký ngày 14/02/2020 của Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.
Hội đồng Đào tạo & KHCN căn cứ tiêu các tiêu chuẩn nêu trên để lập danh sách đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2020 như sau:

Hội đồng Đào tạo & KHCN Nhà trường sẽ tiến hành họp và xin ý kiến tín nhiệm từ các thành viên Hội đồng để lập quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2020.