Skip to content Skip to navigation

Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGS Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 2019

Theo quy định của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2019.

Danh sách các ứng viên và hồ sơ bao gồm:

TT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký xét duyệt

Chuyên ngành

Ghi chú

1.

Nguyễn Khắc Khiêm

PGS

Điều khiển trong giao thông vận tải/Giao thông vận tải

Bản đăng ký

2.

Phạm Tâm Thành

PGS

Điều khiển trong giao thông vận tải/Giao thông vận tải

Bản đăng ký

3.

Vương Đức Phúc

PGS

Điều khiển trong giao thông vận tải/Giao thông vận tải

Bản đăng ký

4.

Nguyễn Trọng Thắng

PGS

Tự động hóa/ Điện - Điện tử - Tự động hóa

Bản đăng ký

5.

Trần Ngọc Tú

PGS

Kỹ thuật tàu thủy/Cơ khí Động lực

Bản đăng ký

6.

Trần Khánh Toàn

PGS

Bảo đảm an toàn hàng hải/Giao thông vận tải

Bản đăng ký

7.

Lê Thị Hương Giang

PGS

Công trình thủy/Giao thông vận tải

Bản đăng ký

8.

Nguyễn Thanh Sơn

PGS

Xây dựng công trình thủy/Giao thông vận tải

Bản đăng ký