Skip to content Skip to navigation

Danh sách ứng viên xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Căn cứ Quyết định số: 37/2018/QĐ-TTg ký ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư;
Căn cứ Công văn số 12/HĐGSNN ký ngày 14/02/2020 của Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020;
Thực hiện Công văn số 50/HĐGSNN ngày 06/4/2020 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về điều chỉnh Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020, đến hết ngày 30/6/2020 các ứng viên sau đây đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký tại Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam theo quy định:

 TT

Họ và tên

Ngành/Chuyên ngành

Chức danh đăng ký

Ngành/Chuyên ngành đăng ký xét tiêu chuẩn

  1.  

Lê Anh Tuấn

Cơ khí Động lực/ Cơ khí

GS

Cơ khí - động lực

  1.  

Nguyễn Mạnh Cường

Khoa học Hàng hải/ Bảo đảm An toàn Hàng hải

PGS

Giao thông vận tải

  1.  

Phạm Tâm Thành

Giao thông vận tải/ Điều khiển trong giao thông vận tải

PGS

Giao thông vận tải

  1.  

Nguyễn Dương Nam

Luyện kim/ Nhiệt luyện và xử lý bề mặt

PGS

Luyện kim

(Danh sách gồm 01 ứng viên GS và 03 ứng viên PGS)

Trên đây là danh sách các ứng viên đã hoàn thành các thủ tục liên quan theo kế hoạch của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Click vào tên ứng viên để xem hồ sơ (Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS theo Mẫu 1, PL2, Quyết định 37/QĐ-TTg, cập nhật theo Công văn số 78/HĐGSNN.
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo rộng rãi danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2020 để các Cán bộ, Giảng viên và người lao động quan tâm trong toàn Trường được biết.

Trân trọng./.