Skip to content Skip to navigation

Họp giao ban Khoa học Công nghệ Quý III, IV/2017 và định hướng hoạt động KHCN Quý I/2018

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017-2018, ngày 05/01/2018, Phó Hiệu trưởng Phạm Xuân Dương đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác Khoa học - Công nghệ với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc khối KHCN cùng các Phòng, Ban, đơn vị liên quan.

PHT. TS. Phạm Xuân Dương chủ trì cuộc họp Giao ban Khối Khoa học Công nghệ Quý III, IV năm 2017

PGS.TS. Nguyễn Hồng Vân - Trưởng phòng KH-CN trình bày báo cáo hoạt động KHCN quý III, IV năm 2017

Các ý kiến tra đổi tại cuộc họp

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp, đánh giá của Phòng KHCN về tình hình thực hiện, triển khai các hoạt động KHCN trong Quý III, IV/2017, định hướng nhiệm vụ công tác KHCN trong Quý I/2018 và đề xuất của các đại biểu tham dự cuộc họp, PHT Phạm Xuân Dương đã giải đáp một số ý kiến, phân tích các điểm tồn tại, kết luận và giao nhiệm vụ cho các đơn vị để triển khai trong Quý I/2018 như sau:
I. Đánh giá về các công việc đã thực hiện
1.1.  Đánh giá chung
Phòng KHCN đã phối hợp cùng với các đơn vị trong toàn trường hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường và Sinh viên, tuy nhiên vẫn còn 04 chủ nhiệm đề tài cấp Bộ chậm tiến độ đề nghị phải gia hạn;
Công tác chuẩn bị phát hành tài liệu học tập phục vụ sinh viên trong học kỳ II năm học 2017-2018 đạt kết quả tốt, Nhà xuất bản Hàng hải đã in được 50% số lượng giáo trình, tài liệu theo yêu cầu;
Xuất bản tạp chí KHCN Hàng hải đúng thời hạn, gửi nộp lưu chiểu đúng quy định;
Thông tin về các Hội thảo trong và ngoài nước được cung cấp kịp thời đến các đơn vị trong toàn trường.
1.2.  Một số tồn tại cần khắc phục
- Thủ trưởng các đơn vị cùng các tác giả rà soát lại các đầu sách giáo trình đã đăng ký biên soạn và lên kế hoạch nghiệm thu đúng tiến độ, tránh trường hợp để quá nhiều năm sau mới tiến hành nghiệm thu;
- Đối với việc đăng ký đề tài cấp Thành phố, cấp Bộ, cấp Nhà nước: các đề xuất cần phải có ý kiến phê duyệt của Hội đồng Đào tạo - KHCN cấp Khoa/Viện trước khi  chuyển về Phòng Khoa học Công nghệ tập hợp trình Ban Giám hiệu Nhà trường;
- Chủ nhiệm các đề tài cần phối hợp chặt chẽ với Phòng KH-TC và các đơn vị liên quan để đảm bảo tiến độ giải ngân đúng quy định và thời hạn.
II. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị
2.1. Phòng Khoa học - Công nghệ
Tiếp tục triển khai công tác KHCN năm học 2017 - 2018 theo kế hoạch hoạt động chung của Nhà trường;
Triển khai quyết định giao nhiệm vụ KHCN và Môi trường năm 2018 theo kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải và các Bộ, ngành, Thành phố Hải Phòng;
Triển khai thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2019;
Tiếp tục tiến hành nghiệm thu các giáo trình, tài liệu giảng dạy đã đăng ký;
Phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên rà soát số lượng Giáo trình, Tài liệu học tập thu hồi và phối hợp với Phòng Đào tạo, Nhà xuất bản Hàng hải lập kế hoạch in ấn tài liệu học tập phục vụ sinh viên học kỳ II năm học 2017-2018;
Tiếp tục nhận bài đăng, thực hiện công tác phản biện, biên tập và xuất bản Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải số 53 (01/2018) phiên bản Tiếng Anh;
Chủ động tham dự các hội thảo khoa học theo chương trình hoạt động khoa học có sự tham gia của Nhà trường và các đơn vị liên quan.
Lập kế hoạch tổ chức Hội thảo về kinh nghiệm nâng cao số lượng và chất lượng các bài báo trên các Tạp chí Quốc tế có uy tín.
2.2. Các Khoa/Viện
* Xây dựng kế hoạch cho NCKH giai đoạn 2018-2020 và giai đoạn 2020-2025
Các Khoa/Viện cần lập kế hoạch định hướng phát triển Khoa học và Công nghệ của đơn vị mình trong giai đoạn 2018-2020 và giai đoạn 2020-2025 gửi về Phòng KHCN (Email: khcn@vimaru.edu.vn) để Nhà trường tổng hợp, có kế hoạch hỗ trợ cụ thể.
* Đối với đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp:
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, Thành phố, Nhà nước được nhà trường giao thực hiện năm 2017, 2018.
Các chủ nhiệm đề tài các cấp kết hợp với Phòng KH-TC thực hiện tiến độ giải ngân đúng thời hạn.
Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo các cán bộ, giảng viên đề xuất các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2019. Hội đồng KHCN - Đào tạo của các đơn vị có trách nhiệm thẩm định các đề xuất này, triển khai và gửi về Phòng KH-CN để tập hợp trình Ban giám hiệu.
* Đối với công tác biên soạn giáo trình, sách năm học 2017-2018:
Thủ trưởng các đơn vị đôn đốc các tác giả đã đăng ký biên soạn giáo trình tiến hành làm thủ tục nghiệm thu theo kế hoạch đã được Nhà trường giao của năm học trước, rà soát lại những giáo trình cần biên soạn cho năm học mới, tránh tình trạng đăng ký nhưng không thực hiện.

* Đối với công tác xuất bản Tạp chí KHCN Hàng hải số 53 phiên bản Tiếng Anh
Mỗi Bộ môn thuộc các Khoa/Viện triển khai theo Thông báo số 02/TB-ĐHHHVN-KHCN về việc đăng bài trên Tạp chí KHCN Hàng hải số Tiếng Anh.
2.3. Viện Nghiên cứu phát triển/Ban Quản lý phần mềm Turnitin
Tiếp tục phối hợp với Phòng KHCN và các đơn vị liên quan kiểm tra chống sao chép các bài báo, đề tài, luận văn theo quy trình và đảm bảo tiến độ phản biện; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để tăng cường hiệu quả công năng sử dụng phần mềm Turnitin trong hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu bên cạnh mục đích tăng cường liêm chính học thuật.
2.4. Phòng Đào tạo
Chủ động cung cấp số liệu đăng ký học phần của sinh viên sau khi có sự điều chỉnh cho Phòng Khoa học - Công nghệ để đảm bảo đủ số lượng tài liệu học tập của sinh viên khi vào học kỳ II năm học 2017-2018.
2.5. Phòng Công tác sinh viên
Phối hợp với Nhà xuất bản Hàng hải, các đơn vị liên quan thực hiện công tác phát hành giáo trình, tài liệu học tập phục vụ sinh viên trong học kỳ II năm học 2017-2018.
2.6. Nhà Xuất bản Hàng hải
Đảm bảo kế hoạch in Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải số 53 và công tác in giáo trình, tài liệu phát hành cho sinh viên học kỳ II năm học 2017 - 2018.
2.7. Các đơn vị chức năng thuộc Trường
Theo chức năng và nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp chặt chẽ với Phòng KHCN, các Khoa/Viện/Trung tâm thuộc khối KHCN tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

 

Tin tức do Phòng Khoa học - Công nghệ tổng hợp