Skip to content Skip to navigation

Họp thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp Tiếng Anh của ứng viên GS, PGS năm 2021

Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp Tiếng Anh ứng viên GS, PGS năm 2021 theo Quyết định số 2118/QĐ-ĐHHHVN ký ngày 09/11/2021 đã tiến hành đánh giá năng lực ngoại ngữ ứng viên GS, PGS năm 2021 theo yêu cầu của Công văn số 95/HĐGSNN ngày 04/11/2021 về việc đánh giá năng lực ngoại ngữ ứng viên, công khai và báo cáo kết quả xét của văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước tại: Phòng họp 2.1, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
*. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Minh Đức, Phó Hiệu trưởng - Tổ trưởng.
*. Đại diện Hội đồng Giáo sư Cơ sở:
- GS.TS. Lương Công Nhớ - Chủ tịch HĐ Giáo sư Cơ sở;
- PGS.TS. Trần Khánh Toàn - Thư ký HĐ Giáo sư Cơ sở.
*. Các ứng viên GS, PGS năm 2021 gồm:
1. Đỗ Đức Lưu - Ứng viên GS liên ngành Cơ khí - Động lực;
2. Nguyễn Thái Dương - Ứng viên PGS liên ngành Giao thông vận tải;
3. Mai Khắc Thành - Ứng viên PGS liên ngành Giao thông vận tải.
        Tại cuộc họp, Tổ trưởng Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp Tiếng Anh đã thông báo các nội dung, tiêu chí đánh giá năng lực ngoại ngữ tới các ứng viên và triển khai hoạt động đánh giá.
PGS.TS. Nguyễn Minh Đức - Tổ trưởng Tổ Thẩm định thông qua các nội dung, tiến trình thực hiện đánh giá
         Tổ thẩm định đã tiến hành đánh giá từng ứng viên theo các tiêu chí và biểu điểm đã thống nhất trong phiên họp ngày 16/11/2021.
         Căn cứ các Phiếu đánh giá đã được Thư ký tổng hợp, kết quả đánh giá như sau:
        Các thành viên Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp Tiếng Anh và đại diện của Hội đồng Giáo sư cơ sở đã tiến hành trao đổi, thảo luận và thống nhất kết quả năng lực ngoại ngữ của các ứng viên như sau:
        Các thành viên Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp Tiếng Anh và đại diện Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2021 đã nhất trí cao với kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ ứng viên GS, PGS. Qua công tác đánh giá, Tổ Thẩm định và đại diện của Hội đồng Giáo sư cơ sở đã có những khuyến nghị, góp ý chi tiết đối với mỗi ứng viên để hoàn thiện các kỹ năng và chuẩn bị tốt cho hoạt động báo cáo trước Hội đồng Giáo sư cơ sở cũng như Hội đồng Giáo sư ngành.
Ứng viên Đỗ Đức Lưu thay mặt các ứng viên GS, PGS năm 2021 phát biểu ghi nhân các ý kiến góp ý của Tổ thẩm định và đại diện HĐGSCS
       Kết quả đánh giá sẽ được chuyển Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam để thực hiện các quy trình tiếp theo.
Phòng Khoa học - Công nghệ tổng hợp.