Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch Triển khai hoạt động xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Căn cứ Quyết định số: 37/2018/QĐ-TTg ký ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư;
Căn cứ nội dung Công văn số 12/HĐGSNN ký ngày 14/02/2020 của Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020;
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ban hành kế hoạch triển khai hoạt động xét công nhân đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 như sau:

 

Trên đây là kế hoạch triển khai hoạt động xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020, đề nghị các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện để đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định./.