Skip to content Skip to navigation

Kết luận cuộc họp giao ban Khoa học Công nghệ Quí I/2017

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2016-2017, ngày 09/3/2017, Phó Hiệu trưởng Phạm Xuân Dương đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác Khoa học - Công nghệ với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc khối KHCN cùng các Phòng, Ban, đơn vị liên quan.
Sau khi nghe báo cáo tổng hợp, đánh giá của Phòng KHCN về tình hình thực hiện, triển khai các hoạt động KHCN Quý I/2017 định hướng một số nhiệm vụ, công tác KHCN trong quý II/2017; một số góp ý, đề xuất của các đại biểu dự hội nghị, PHT Phạm Xuân Dương đã giải đáp một số ý kiến, phân tích các điểm tồn tại cần khắc phục, kết luận và giao nhiệm vụ cho các đơn vị để triển khai thực hiện trong quý II/2017 như sau:
1. Đánh giá chung các hoạt động khoa học công nghệ chung của Nhà trường
Trong Quí I năm 2017, các hoạt động khoa học công nghệ của nhà trường đã đạt được những kết quả tốt trên các mặt, cụ thể:
- Các đơn vị trong khối KHCN đã phối hợp tốt trong việc kiểm tra tiến độ đề tài các cấp, công tác giáo trình và hoàn thành nghiệm thu 03 nhiệm vụ KHCN và 01 nhiệm vụ Môi trương cấp Bộ. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp sử dụng NSNN năm 2016, 2017 được các đơn vị, cá nhân triển khai tích cực, cơ bản bám sát tiến độ thực hiện.
- Hoàn thành tốt việc rà soát, in ấn và phát hành tài liệu học tập học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên đúng thời hạn.
- Hoàn thiện và xuất bản Tạp chí Khoa học Công nghệ số 49 (01/2017) với 21 bài báo khoa học và 01 bài báo thông tin khoa học với hơn 40 tác giả tham gia viết bài;
- Tổng hợp, cung cấp số liệu Khoa học Công nghệ phục vụ đề án “Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ Nhà giáo” theo QĐ số 2469 của Thủ tướng Chính phủ;
- Triển khai thông báo về việc hoàn thiện bổ sung thông tin các sản phẩm và hồ sơ sau nghiệm thu của các đề tài NCKH cấp Bộ; Thông báo về việc tham dự “Trường nghiên cứu” được tổ chức bởi Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Công nghệ Sydney; Thông báo số 121/TB-ĐHHHVN-KHCN V/v viết bài Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 50; Thông báo số 142/TB-ĐHKT về việc tổ chức Hội thảo quốc tế về kế toán và tài chính (ICOAF 2017 và các công văn như: Công văn 1226/ĐHHHVN ký ngày 30/11/2016 của Hiệu trưởng trường ĐHHH Việt Nam về việc thực hiện tiến độ giải ngân kinh phí NSSN các đề tài, dự án, nhiệm vụ chi không thường xuyên năm 2016 - lần 4; thông báo số: 1291/TB-ĐHHHVN-KHCN về việc viết bài cho Tạp chí Cảnh sát biển Việt Nam;…
- Lập báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW theo công văn số 1286/BGTVT-KHCN của Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Giao thông Vận tải; Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ theo công văn văn số 15732/BGTVT-KHCN, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giao thông vận về việc “Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ”; Báo cáo năm 2016 về tình hình triển khai Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 gửi Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Giao thông Vận tải; Báo cáo thống kê khoa học công nghệ năm 2016 gửi Cục Thông tin KH&CN quốc gia và Vụ KHCN - Bộ Giao thông Vận tải; Tham gia xây dựng báo cáo tham luận của các trường khối kỹ thuật và công nghệ, khoa học tự nhiên theo công văn số 137/ĐHBK-KHCN ngày 21/02/2017.
2. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị
2.1. Phòng Khoa học - Công nghệ

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch công tác KHCN năm học 2016-2017 theo kế hoạch hoạt động chung của Nhà trường;
- Triển khai gửi đăng ký nhiệm vụ KHCN năm 2018 theo kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải và các Bộ, ngành, Thành phố Hải Phòng.
- Triển khai thực hiện kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường, NCKH Sinh viên và công tác biên soạn giáo trình tài liệu năm học 2016-2017.
- Tiếp tục nhận bài đăng, thực hiện công tác phản biện, biên tập và xuất bản Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải số 50 (03/2017);
- Tham dự các hội thảo khoa học theo chương trình hoạt động khoa học có sự tham gia của Nhà trường và các đơn vị liên quan;
- Phối hợp với Phòng QHQT tổ chức tốt Hội thảo quốc tế về “Vận tải biển xanh khu vực Thái Bình Dương mở rộng - Blue shipping in Pan-Pacific Region” từ 17-18/4/2017.
2.2. Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Kế hoạch - Tài chính thường xuyên có kế hoạch nhắc và hướng dẫn các chủ nhiệm trong quá trình thực hiện đề tài và tiến độ giải ngân kinh phí các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, Nhà nước sử dụng NSNN năm 2017, đặc biệt đối với việc gia hạn các đề tài chậm tiến độ.
2.3. Các Khoa/Viện/Trung tâm
* Đối với đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp:

Thủ trưởng đơn vị đôn đốc các chủ nhiệm đề tài, các sinh viên có đề tài NCKH thực hiện theo kế hoạch Thông báo 140/TB-ĐHHHVN-KHCN ngày 22/02/2017 đã triển khai.
- Các chủ nhiệm đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước, cấp Thành phố thực hiện bằng kinh phí NSNN năm 2017 triển khai thực hiện theo thuyết minh dự toán đã được Bộ phê duyệt.
- Chủ động xây dựng các đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2018 (thuộc phạm vi, lĩnh vực của đơn vị mình hoặc phối hợp với các đơn vị khác) theo định hướng của các Bộ, Ngành, Thành phố Hải Phòng để sẵn sàng tham gia xét duyệt khi có văn bản hướng dẫn.
* Đối với công tác biên soạn giáo trình, sách năm học 2016-2017:
Các tác giả tiến hành biên soạn và làm thủ tục nghiệm thu theo kế hoạch đã đăng ký.
* Đối với việc đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học trên Tạp chí:
Các công trình NCKH, các tác giả cần công bố kết quả nghiên cứu trên Tạp chí trong thời gian sớm nhất (Bài báo công bố kết quả nghiên cứu vẫn trong quá trình gửi phản biện theo quy định trước khi đăng trên Tạp chí).
2.4. Viện Nghiên cứu phát triển/Ban Quản lý phần mềm Turnitin
Phối hợp với Phòng Khoa học - Công nghệ và các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra chống sao chép các bài báo, đề tài, luận văn theo quy trình và đảm bảo tiến độ phản biện.
Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để tăng cường hiệu quả công năng sử dụng phần mềm Turnitin trong hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu bên cạnh mục đích tăng cường liêm chính học thuật.
Đề xuất Hiệu trưởng phê duyệt điều chỉnh qui định hiện hành về áp dụng phần mềm chống sao chép Turnitin theo hướng sau:
Quy định quét Turnitin đối với các đề tài, luận văn:
+ Đối với các đề tài Luận văn Thạc sĩ, Luận án Tiến sĩ, đề tài NCKH cấp trường,… sau khi kiểm tra nếu tỷ lệ sao chép dưới 30% thì tiến hành các quy trình tiếp theo;
+ Đối với các Luận văn Thạc sĩ, Luận án Tiến sĩ, đề tài NCKH cấp trường,… sau khi kiểm tra nếu tỷ lệ sao chép trên 30% sẽ được yêu cầu chỉnh sửa để tiến hành quét lại trong thời gian quy định. Nếu sau thời gian quy định, kết quả kiểm tra tỷ lệ sao chép vẫn trên 30% thì Hội đồng khoa học chuyên ngành đánh giá, nếu xét thấy vẫn đủ điều kiện sẽ tiến hành các quy trình tiếp theo.
Quy định quét Turnitin đối với các bài báo:
+ Đối với các bài báo đăng tải công trình NCKH của các luận văn Thạc sĩ, Luận án Tiến sĩ, đề tài cấp Trường, đề tài cấp Bộ, Cấp Nhà nước,… sau khi kiểm tra nếu tỷ lệ sao chép dưới 30% thì tiến hành các quy trình tiếp theo;
+ Đối với các bài báo đăng tải công trình NCKH của các luận văn Thạc sĩ, Luận án Tiến sĩ, đề tài cấp Trường, đề tài cấp Bộ, Cấp Nhà nước,… sau khi kiểm tra nếu tỷ lệ sao chép trên 30% thì Ban biên tập Tạp chí sẽ quyết định tiến hành các quy trình tiếp theo.
2.5. Nhà Xuất bản Hàng hải
Đảm bảo kế hoạch in Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải số 50.
2.5. Các đơn vị chức năng thuộc Trường
Theo chức năng và nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp chặt chẽ với Phòng KHCN, các Khoa/Viện/Trung tâm thuộc khối KHCN tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.
Yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện ./.

File đính kèm: