Skip to content Skip to navigation

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài Khoa học và Công nghệ cấp bộ “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển và kiểm soát thải dầu trên tàu dầu”, mã số DT223012

Ngày 28/02/2023, tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển và kiểm soát thải dầu trên tàu dầu”, mã số DT223012 do PGS.TS. Hoàng Đức Tuấn làm chủ nhiệm đề tài.
Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ được thành lập gồm 7 thành viên, do PGS.TS. Phạm Tâm Thành – PTP. Khoa học – Công  nghệ, Trường ĐHHHVN làm Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị theo Quyết định thành lập hội đồng Khoa học công nghệ cấp Cơ sở số 219/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ngày 23/02/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHHHVN.
Tham dự buổi đánh giá nghiệm thu có phòng KH-CN, các thành viên hội đồng trong và ngoài trường, Chủ nhiệm đề tài, thành viên tham gia thực hiện đề tài cùng các giảng viên, các nhà khoa học quan tâm tới dự.
Mục tiêu của đề tài nhằm làm chủ thiết kế và công nghệ chế tạo hệ thống điều khiển và kiểm soát thải dầu trên tàu dầu, phù hợp với trình độ công nghệ chế tạo trong nước, nâng cao hiệu quả kinh tế trong khai thác vận tải biển và phục vụ tiến trình nội địa hóa sản phẩm.
Đề tài đã được tác giả trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu trong quá trình thực hiện đề tài và cùng nhận xét trao đổi, góp ý cho đề tài trước toàn thể Hội đồng đánh giá nghiệm thu, với các nội dung nghiên cứu tổng quan về hệ thống điều khiển và kiểm soát thải dầu; phân tích, đánh giá hệ thống điều khiển và kiểm soát thải dầu; thiết kế hệ thống điều khiển và kiểm soát thải dầu, tiến tới chế tạo, thử nghiệm hệ thống. Kết quả đề tài đã phân tích các công nghệ và được ứng dụng cho hệ thống điều khiển và kiểm soát thải dầu trên tàu dầu và nguyên lý hoạt động của hệ thống, làm nền tảng cho việc thiết lập phương án thiết kế hệ thống; đã thiết kế được các mạch điện cấp nguồn, đo lường, điều khiển hệ thống điều khiển và kiểm soát thải dầu trên tàu dầu, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật; trên cơ sở xây dựng thuật toán điều khiển, lựa chọn, thiết lập cấu hình phần cứng, cùng với việc sử dụng phần mềm Keil C-ARM, xây dựng chương trình điều khiển cho vi điều khiển theo yêu cầu đặt ra và đã thiết kế, chế tạo thành công hệ thống điều khiển và kiểm soát thải dầu trên tàu dầu với bộ điều khiển sử dụng vi điều khiển đã được đơn vị kiểm định đo lường chất lượng đánh giá, thử nghiệm kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng đáp ứng được yêu cầu.
Kết quả đề tài đã được Hội đồng nhất trí đánh giá Đạt.