Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO]: Điều chỉnh hoạt động xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Căn cứ Quyết định số: 37/2018/QĐ-TTg ký ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư;
Căn cứ Công văn số 12/HĐGSNN ký ngày 14/02/2020 của Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020;
Thực hiện Công văn số 50/HĐGSNN ngày 06/4/2020 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về điều chỉnh Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020,
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam điều chỉnh kế hoạch triển khai hoạt động xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.

Xin đề nghị xem file đính kèm.