Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO: Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22 (VCFM22)

Nhà trường đã nhận được Thông báo số 1 của Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22 (VCFM22).

Thông tin sơ bộ như sau:

- Thời gian: 25-27/07/2019 (từ thứ 5 đến thứ 7)

- Địa điểm: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (thành phố Hải Phòng)

- Các mốc thời gian quan trọng:

20/4 - 30/6:    Nộp file báo cáo tóm tắt bằng hai thứ tiếng Anh và tiếng Việt (theo mẫu). Nộp file báo cáo toàn văn (theo mẫu). Nộp phiếu Đăng ký tham dự hội nghị (theo mẫu).

01/7 - 05/7:    Thông báo của Ban Tổ chức về tình trạng báo cáo (chấp nhận hoặc từ chối).

05/7 - 15/7:    Gửi giấy mời tham dự hội nghị.

Các mẫu viết tóm tắt, mẫu viết toàn văn, mẫu đăng ký tham dự cũng đã được đính kèm trong mail này. Các mẫu này cũng có thể download từ trang web của Hội nghị.

Các thông tin chi tiết về Hội nghị vui lòng xem trong file Thông báo số 1.

Phòng Khoa học - Công nghệ kính chuyển tới các Khoa/Viện để khẩn trương triển khai rộng rãi đến các cán bộ, giảng viên tại đơn  vị để đăng ký tham gia.

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại file đính kèm./.

File đính kèm: