Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024

       Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhận được Kế hoạch 109/KH-BGDĐT ngày 29/01/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024 theo Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT (sau đây gọi tắt là Thông tư 45). Nhà trường thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị, các giảng viên biết để tham gia xét tặng Giải thưởng (Chi tiết xem trong Văn bản đính kèm).
1. Mục đích
        - Biểu dương thành tích xuất sắc và khuyến khích giảng viên trẻ tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn trong cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội, phát hiện và bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trong cơ sở giáo dục đại học;
        - Khuyến khích cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho giảng viên trẻ;
        - Tôn vinh các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ đạt Giải thưởng năm 2024.
2. Đối tượng tham gia Giải thưởng là giảng viên không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng (trước ngày 30/6/2024) có công trình khoa học và công nghệ được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ gửi tham gia Giải thưởng.
3. Số lượng và điều kiện đối với công trình tham gia xét Giải thưởng
       - Số lượng công trình gửi tham gia xét Giải thưởng của các cơ sở giáo dục đại học được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 45.
       - Công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ tham gia xét Giải thưởng được quy định tại Khoản 1, 3 và 4 Điều 4 Thông tư 45.
4. Các lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng và tính hợp lệ của hồ sơ Giải thưởng
       - Các lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng được quy định tại Điều 3 Thông tư 45. Trong đó các lĩnh vực khoa học và công nghệ liên quan đến chương trình đào tạo của Nhà trường bao gồm:
       +  Khoa học tự nhiên: Toán học và thống kê, Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, Vật lý, Hóa học, Khoa học trái đất, Khoa học môi trường, Sinh học, Khoa học tự nhiên khác.
       + Khoa học kỹ thuật và công nghệ: Kỹ thuật dân dụng, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử và viễn thông, Kỹ thuật thông tin, Kỹ thuật cơ khí, chế tạo máy, cơ khí động lực, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật vật liệu và luyện kim, Kỹ thuật y học, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ sinh học môi trường, Công nghệ sinh học công nghiệp, Công nghệ nano, Kỹ thuật chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống, Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác.
       + Khoa học xã hội: Tâm lý học, Kinh tế và kinh doanh, Khoa học giáo dục, Xã hội học, Pháp luật, Khoa học chính trị, Địa lý kinh tế và xã hội, Thông tin đại chúng và truyền thông, Khoa học xã hội khác.
       - Hồ sơ tham gia xét Giải thưởng được quy định tại Điều 7 thông tư 45;
        - Tính hợp lệ của hồ sơ Giải thưởng được quy định tại Điều 10 Thông tư 45.
5. Thời gian gửi hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng
         Hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng được gửi về Phòng KH-CN bằng bản cứng và bản điện tử qua email: khcn@vimaru.edu.vn đến hết ngày 14/6/2024.
         Mọi chi tiết liên hệ phòng Khoa học - Công nghệ, phòng 206B, điện thoại 0225.3829111.
         Trân trọng./.