Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO]: Kết luận cuộc họp giao ban Khoa học Công nghệ Quý III/2019 và kế hoạch hoạt động KHCN Quý IV/2019

Thực hiện kế hoạch công tác NCKH Quý III/2019, ngày 24/9/2019, PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng nhà trường đã chủ trì cuộc họp giao ban công tác Khoa học Công nghệ với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc khối KHCN cùng các Phòng, Ban, đơn vị liên quan.
Sau khi nghe báo cáo tổng hợp, đánh giá của Phòng KH-CN về tình hình thực hiện, triển khai các hoạt động KHCN trong Quý III/2019, định hướng nhiệm vụ công tác KHCN Quý IV/2019 và đề xuất của các đại biểu tham dự cuộc họp, Hiệu trưởng đã giải đáp một số ý kiến, đưa ra các điểm tồn tại, kết luận và giao nhiệm vụ cho các đơn vị để triển khai trong Quý IV/2019 như sau:
I. Kết quả các công việc đã thực hiện trong Quý III/2019
1. Công tác hoạt động khoa học công nghệ chung
Trong Quý III/2019, các hoạt động Khoa học công nghệ chung của Nhà trường đã được triển khai với nội dung như sau:
Phối hợp với các bộ môn rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên học kỳ I năm học 2019-2020; Xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Đăng ký đề tài NCKH cấp Trường, NCKH sinh viên và biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy năm học 2019-2020; Đăng ký, tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng khởi nghiệp do Sở Khoa học & Công nghệ Hải Phòng tổ chức; Tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2019; Gửi công trình dự thi Đồ án tốt nghiệp đại học xuất sắc ngành Kiến trúc - Xây dựng; Báo báo cáo kết quả hoạt động khoa học công nghệ năm học 2018-2019 và xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2019-2020 và các hoạt động KHCN khác như: Cung cấp số liệu về việc phối hợp triển khai Điều tra tiềm lực Khoa học & Công nghệ của các tổ chức KH&CN năm 2019; Cung cấp số liệu phục vụ xây dựng cơ chế, chính sách đối với đơn vị sự nghiệp báo chí; Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam”, “Tháng hành động vì môi trường” năm 2019,vv…
2. Công tác quản lý các nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước, Bộ, Thành phố năm 2018, 2019
Phòng KH-CN đã tích cực phối hợp cùng với các đơn vị, chủ nhiệm đề tài trong việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước, Bộ, Thành phố theo tiến độ thuyết minh được phê duyệt, trong đó tổ chức nghiệm thu cấp Bộ 03 nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2018 (MS: DT184035; DT184026; DT184039); Nghiệm thu cấp cơ sở giai đoạn II cho 01 nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ (MS: MT181007).
Tiếp tục đôn đốc triển khai các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ, nhiệm vụ Môi trường năm 2018, 2019 đảm bảo tiến độ theo thuyết minh đề cương được phê duyệt.
3. Công tác quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Trong Quý II và đầu Quý III Phòng KH-CN và các đơn vị trong trường đã triển khai quyết định thành lập các hội đồng chuyên ngành, tiến hành tổ chức đánh giá, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường theo kế hoạch đã đề ra với 194 đề tài được giao, kết quả 156 đề tài được nghiệm thu chiếm 80,41%; 01 đề tài không đạt, chiếm 0,52%; 02 đề tài xin dừng, chiếm 1,03%; 06 đề tài không nghiệm thu, chiếm 3,09%; 29 đề tài không hoàn thành, chiếm 14,95%;
4. Công tác quản lý đề tài NCKH Sinh viên
Năm học 2018-2019 số đề tài NCKH sinh viên được giao tới các Khoa/Viện chuyên môn về cơ bản đã thực hiện tốt và đúng theo kế hoạch trong quý II/2019. Sang Quý III, Phòng KH-CN tiếp tục triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 tới các Khoa/Viện trong toàn trường nhằm khuyến khích các sinh viên hình thành các ý tưởng và đăng ký thực hiện trong năm học mới với số lượng dự kiến 83 đề tài.
5. Công tác tổ chức nghiệm thu giáo trình và phát hành tài liệu học tập phục vụ sinh viên
Phòng Khoa học - Công nghệ phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Sinh viên, các Bộ môn và Nhà xuất bản Hàng hải triển khai xong kế hoạch rà roát, in và phát hành giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên Học kỳ Phụ, Học kỳ I năm học 2019-2020 với số lượng 43.515 bản. Công các bàn giao và phát hành tới sinh viên đang được thực hiện, đảm bảo đúng thời gian yêu cầu. Trong Quý III năm học 2018-2019 đã tiến hành nghiệm thu 01 giáo trình, 02 tài liệu tham khảo và triển khai đăng ký biên soạn theo kế hoạch năm học 2019-2020.
6. Công tác biên tập và xuất bản Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải
Công tác biên tập và xuất bản Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải đã thực hiện đúng tiến độ với việc xuất bản số Tạp chí 59 (08/2019) với 25 bài báo khoa học được công bố.
7. Công tác hỗ trợ kinh phí công bố các công trình khoa học trên các Tạp chí Quốc tế có uy tín thuộc danh mục ISI, SCOPUS
Nhà trường đã ban hành 19 Quyết định hỗ trợ công bố khoa học trên các Tạp chí quốc tế có uy tín thuộc danh mục ISI/SCOPUS, trong đó có 10 bài báo công bố thuộc danh mục ISI và 11 bài báo công bố thuộc danh mục SCOPUS.
8. Các hoạt động khoa học công nghệ khác
Phòng KH-CN đã cùng với các đơn vị liên quan tham gia Hội nghị, Hội thảo và phối hợp tổ chức thành công Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22 (VAFM 22).
II. Một số tồn tại:
Công tác biên soạn giáo trình vẫn còn chậm chưa thực hiện đúng hợp đồng đã được Nhà trường giao;
Một số đề tài NCKH cấp Trường đăng ký nhưng không thực hiện do không công bố được kết quả nghiên cứu và một số lý do khách quan khác.
III. Nội dung hoạt động khoa học công nghệ Quý IV/2019
1. Phòng Khoa học - Công nghệ
Tiếp tục triển khai kế hoạch công tác năm học 2019-2020 của Nhà trường, với các công việc cụ thể như sau:
- Triển khai, ban hành kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2019-2020;
- Tổng hợp thông tin từ Hội đồng Giáo sư Ngành về các ứng viên đăng ký xét tiêu chuẩn Phó Giáo sư năm 2019;
- Triển khai tổng hợp hồ sơ, tổ chức xét và trao tặng Giải thưởng Nghiên cứu Khoa học NEPTUNE năm 2019;
- Triển khai tham dự Khóa đào tạo giảng viên (train-the-trainer) về SAP do VinTech City tổ chức trong khuôn khổ chương trình Hợp tác Đại học giữa VinTech và Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Tiếp tục đôn đốc, triển khai các hoạt động công nghệ theo thỏa thuận hợp tác phát triển khoa học và công nghệ với Tập đoàn Vingroup;
- Tiếp tục đôn đốc, thực hiện chiến lược, định hướng phát triển Khoa học Công nghệ đến năm 2020;
- Ban hành quyết định giao kinh phí hỗ trợ và giao thực hiện đề tài NCKH cấp Trường, NCKH Sinh viên và Kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo năm năm học 2019-2020;
- Tiếp tục đôn đốc tiến độ, tổ chức nghiệm thu đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước, Bộ, Thành phố và các dự án được phê duyệt năm 2018, 2019 theo kế hoạch;
- Tổng hợp thông tin hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2019 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng CTSV, Nhà xuất bản Hàng hải phát hành tài liệu học tập Kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên.
- Tiếp tục nhận bài đăng, thực hiện công tác phản biện, biên tập và xuất bản Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng các bài đăng và tiến độ xuất bản số 60 (11/2019).
- Tiếp tục nhận các hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín;
- Tham dự các Hội nghị, Hội thảo khoa học chuyên ngành có liên quan và các hoạt động khác theo kế hoạch chung của Nhà trường.
2. Các Khoa/Viện/Trung tâm
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, Thành phố, Nhà nước được giao thực hiện năm 2018, 2019.
Đôn đốc các chủ nhiệm đề tài KHCN, nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ năm 2018 khẩn trương thực hiện việc giải ngân kinh phí và nghiệm thu cơ sở theo đề cương thuyết minh dự toán được Bộ GTVT phê duyệt; Đối với những đề tài chậm tiến độ cần phải đề nghị xin gia hạn để trình Bộ GTVT phê duyệt;
Đôn đốc những Chủ biên chưa hoàn thành biên soạn giáo trình của năm học 2018-2019 làm thủ tục nghiệm thu theo Hợp đồng đã được Nhà trường giao biên soạn;
3. Viện NCKH & CNHH/Ban Quản lý phần mềm Turnitin
Tiếp tục phối hợp với Phòng KH-CN và các đơn vị liên quan kiểm tra chống sao chép đề tài NCKH, giáo trình, các bài báo, đề tài, luận văn theo quy trình và đảm bảo tiến độ phản biện; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để tăng cường hiệu quả công năng sử dụng phần mềm Turnitin trong hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu NCKH nhằm tăng cường liêm chính học thuật;
Phối hợp với Phòng KH-CN trong việc thẩm định giáo trình đúng tiến độ.
4. Phòng Công tác sinh viên
Tiếp tục phối hợp với Nhà xuất bản Hàng hải, Phòng KH-CN, các đơn vị liên quan thực hiện công tác phát hành giáo trình, tài liệu học tập phục vụ sinh viên Kỳ II năm học 2019 -2020.
5. Nhà Xuất bản Hàng hải
Đảm bảo kế hoạch in Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải số 60 (11/2019).
6. Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phối hợp với Phòng KH-CN trong việc đôn đốc các Chủ nhiệm đề tài trong quá trình thực hiện giải ngân và nghiệm thu đề tài đúng tiến độ theo thuyết minh được phê duyệt;
7. Các đơn vị chức năng thuộc Trường
Theo chức năng và nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp chặt chẽ với Phòng KH-CN, các Khoa/Viện/Trung tâm thuộc khối KHCN tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.
Yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện ./.

File đính kèm: