Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Kết luận cuộc họp Hội đồng ĐT&KHCN Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Căn cứ kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ năm học 2020-2021 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Phòng Khoa học - Công nghệ đã triển khai Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở, nghiên cứu khoa học Sinh viên và biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo năm học 2020-2021. Qua thời gian triển khai tời các Khoa/Viện và các đơn vị trong toàn Trường, Phòng Khoa học - Công nghệ đã tiến hành tổng hợp các đề xuất đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở, nghiên cứu khoa học sinh viên và biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo năm học 2020-2021 để trình Hội đồng Đào tạo & Khoa học Công nghệ (ĐT&KHCN) Nhà trường xét duyệt.
Hôm nay, ngày 23 tháng 12 năm 2020 tại Phòng họp số 2.1 đã diễn ra cuộc họp Hội đồng ĐT&KHCN dưới sự chủ trì của PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng ĐT&KHCN Trường, các thành viên Hội đồng, lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính và Phòng Thiết bị - Quản trị.
Hội đồng ĐT&KHCN đã nghe báo cáo tổng hợp của Bộ phận thường trực Khoa học Công nghệ về tình hình đăng ký các hoạt động khoa học & công nghệ năm học 2020-2021 và tiến hành thảo luận các nội dung sau:
I. Phê duyệt thành viên Tổ thẩm định đề xuất đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm năm 2021
- Căn cứ số lượng đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm đề xuất đăng ký thực hiện trong năm 2021 và danh sách đề xuất thành viên Tổ thẩm định của Bộ phận thường trực Khoa học Công nghệ, Hội đồng đã thống nhất thành phần Tổ thẩm định các đề xuất đề tài cấp Trường trọng điểm.

- Tổ thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định đề xuất đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm năm 2021 theo quy định tại Điều 8 và Điểm b, Khoản 4 - Điều 6 của Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số: 2068/QĐ-ĐHHHVN ngày 10/11/2020; Trên cơ sở mục tiêu của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm là hướng tới việc hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh và tạo ra các sản phẩm khoa học có giá trị;
- Giao nhiệm vụ cho Tổ trưởng tổ thẩm định chủ động quyết định về thời gian, địa điểm tiến hành họp thẩm định các đề tài; Thời gian triển khai thực hiện thẩm định từ ngày 24/12/2020 đến ngày 30/12/2020 và chuyển toàn bộ hồ sơ thẩm định về Phòng Khoa học - Công nghệ trước 16h00 ngày 30/12/2020 để tổng hợp và báo cáo;
- Giao Phòng Khoa học - Công nghệ lập Quyết định thành lập Tổ thẩm định các đề tài đã được Hội đồng thống nhất, cung cấp toàn bộ hồ sơ đề xuất đề tài cấp Trường trọng điểm cho Tổ thẩm định, hỗ trợ, theo dõi triển khai và tổng hợp các kết quả thẩm định.
II. Xét duyệt đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2020-2021
- Hội đồng thống nhất yêu cầu Hội đồng Khoa/Viện rà soát về số lượng các đề tài đăng ký thực hiện sao cho phù hợp theo quan điểm là không duy trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường theo hướng phong trào, số lượng đề tài cấp Trường cần được cân đốt và đảm bảo chất lượng khoa học của đề tài khi được phê duyệt triển khai thực hiện;
- Các Khoa/Viện báo cáo lại số lượng đề tài được duyệt tại Hội đồng Khoa/Viện trước 16h00 ngày 29/12/2020 về Phòng Khoa học - Công nghệ để tổng hợp, trình Hội đồng phê duyệt.
III. Xét duyệt đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm 2020-2021
- Hội đồng thống nhất ủng hộ, động viên, tạo điều kiện phát triển phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên tại các Khoa/Viện;
- Yêu cầu các Khoa/Viện nghiêm túc triển khai, đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện của các sinh viên, nhóm sinh viên và giảng viên hướng dẫn thực hiện triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học thật sự nghiêm túc, tránh hình thức. Qua đó lựa chọn được những đề tài sinh viên có chất lượng đề xuất nghiệm thu cấp Trường và các cấp cao hơn.
IV. Xét duyệt đăng ký biên soạn Giáo trình, Tài liệu tham khảo, sách Chuyên khảo năm 2020-2021
- Yêu cầu Bộ phận tổng hợp rà soát theo đúng các quy định ban hành và trình Hội đồng ra quyết định phê duyệt thực hiện;
- Yêu cầu các chủ biên thực hiện đúng tiến độ theo đăng ký và hợp đồng biên soạn đã giữa Chủ biên với Nhà trường;
- Giao cho Phòng Khoa học - Công nghệ rà soát lại tiến độ thực hiện của toàn bộ giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo đã được phê duyệt biên soạn. Xây dựng và công khai danh mục cơ sở dữ liệu về các giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo đã và đang được triển khai để các Khoa/Viện, chủ biên nắm rõ được thông tin.
Trong quá trình thực hiện, nếu có các vấn đề phát sinh đề nghị các Khoa/Viện liên hệ với Phòng Khoa học - Công nghệ để hướng dẫn thực hiện;
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong đơn vị biết để thực hiện./.