Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Kết luận cuộc họp Hội đồng ĐT&KHCN Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

         Căn cứ kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ năm học 2021-2022 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, trên cơ sở đề xuất của các Khoa/Viện và các đơn vị trong toàn Trường, Phòng Khoa học - Công nghệ đã tiến hành tổng hợp đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở và biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo năm học 2021-2022 và trình Hội đồng Đào tạo & Khoa học Công nghệ (ĐT&KHCN) Nhà trường xét duyệt.
        Hôm nay, ngày 08 tháng 10 năm 2021 tại Phòng họp số 2.1, Hội đồng ĐT&KHCN đã họp dưới sự chủ trì của PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng ĐT&KHCN Trường, các thành viên Hội đồng, lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính.


        Hội đồng ĐT&KHCN đã nghe báo cáo tổng hợp của Bộ phận thường trực Khoa học Công nghệ về tình hình đăng ký các hoạt động khoa học & công nghệ năm học 2021-2022 và tiến hành thảo luận các nội dung sau:
I. Xét duyệt đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2021-2022
Hội đồng thống nhất các quan điểm:
        - Tiếp tục thực hiện đúng nội dung Quy định 2068/QĐ-ĐHHHVN đã ban hành, đảm bảo các đề tài được triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và các yêu cầu về sản phẩm đầu ra;
        - Không duy trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường theo hướng phong trào, số lượng đề tài cấp Trường cần được cân đối và đảm bảo chất lượng khoa học của đề tài khi được phê duyệt triển khai thực hiện;
         - Các đề tài có nội dung đề xuất chương trình đào tạo sẽ không được xếp vào danh mục đề tài cấp Trường vì đây là vấn đề thuộc chiến lược của Trường, không phù hợp với tiêu chí nghiên cứu khoa học do một cá nhân thực hiện;
        - Các đề tài đề xuất cơ sở vật chất, xây dựng phòng thí nghiệm không đảm bảo phù hợp tiêu chí nghiên cứu khoa học của đề tài cấp Trường;
        - Nội dung nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu của đề tài cần được phân đúng theo lĩnh vực Hội đồng giáo sư Ngành/ Liên ngành đã được Hội đồng Giáo sư nhà nước phân loại phù hợp.
        Dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng ĐT&KHCN, các thành viên Hội đồng đã xét duyệt và cho ý kiến cụ thể đối với từng đề tài trong tổng số 133 đề xuất đăng ký, kết quả như sau:
       - Tổng số đề tài cấp Trường được phê duyệt trực tiếp:  87/133 đề tài.
       - Số đề tài cấp Trường cần chỉnh sửa, làm rõ nội dung:  27/133 đề tài;
       - Số đề tài cấp Trường không được phê duyệt:  19/133 đề tài.
      Chi tiết danh sách vui lòng xem file đính kèm.

II. Xét duyệt đăng ký biên soạn Giáo trình, Tài liệu tham khảo, sách Chuyên khảo năm 2021-2022
       Căn cứ Quyết định số 1684/QĐ-ĐHHHVN về Quy định biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Hội đồng ĐT&KHCN đã cho ý kiến xét duyệt và thông qua đối với 34 đề xuất biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo trong năm học 2021-2022, trong đó:
       - Giáo trình:                 24;
       - Sách chuyên khảo:   02;
       - Tài liệu tham khảo:  08.
III. Tổ chức thực hiện
          Giao Hội đồng ĐT&KHCN các Khoa/Viện thống nhất các nội dung trao đổi, ý kiến góp ý của Hội đồng ĐT&KHCN Trường với chủ nhiệm đề tài để hoàn thiện đề xuất, thuyết minh đăng ký và gửi về Phòng Khoa học - Công nghệ tổng hợp trước 16h00 Thứ Tư ngày 13/10/2021.
         Yêu cầu Phòng Khoa học – Công nghệ rà soát theo đúng các quy định ban hành và trình Hội đồng ra quyết định phê duyệt thực hiện;
         Trong quá trình thực hiện, nếu có các vấn đề phát sinh đề nghị các Khoa/Viện liên hệ với Phòng Khoa học - Công nghệ để được hướng dẫn thực hiện;