Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Kết luận cuộc họp Hội đồng ĐT&KHCN Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

        Căn cứ kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ năm học 2021-2022 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Phòng Khoa học - Công nghệ (KH-CN) đã triển khai Thông báo về việc đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu Khoa học NEPTUNE” năm học 2020-2021 và thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở, nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022. Trên cơ sở Hồ sơ đăng ký xét tặng “Nghiên cứu Khoa học NEPTUNE” (gọi tắt là giải thưởng Neptune), đề xuất đăng ký thực hiện đề tài NCKH cấp Trường trọng điểm và đề tài NCKH sinh viên năm học 2021-2022 của các Khoa/Viện và các đơn vị trong toàn Trường, Phòng KH-CN đã tiến hành tổng hợp và trình Hội đồng Đào tạo & Khoa học Công nghệ (ĐT&KHCN) Nhà trường xét duyệt.
        Hội đồng ĐT&KHCN đã tiến hành họp vào ngày 09 tháng 11 năm 2021 tại Phòng họp số 2.1, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng ĐT&KHCN Trường và tham gia của các thành viên Hội đồng, lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính.
        Hội đồng ĐT&KHCN đã nghe báo cáo tổng hợp của Thư ký thường trực Hội đồng, Trưởng Phòng KH-CN về số liệu hồ sơ đăng ký xét tặng giải thưởng Neptune, số liệu đăng ký các đề tài NCKH cấp Trường trọng điểm, đề tài NCKH sinh viên năm học 2021-2022, tiến hành thảo luận và thống nhất các nội dung sau:
1. Phê duyệt thành viên Tổ thẩm định đề xuất đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm năm 2022
        - Trên cơ sở số lượng đề tài, lĩnh vực nghiên cứu của NCKH cấp Trường trọng điểm đề xuất đăng ký thực hiện trong năm 2022 và danh sách đề xuất thành viên tổ thẩm định của bộ phận thường trực Khoa học Công nghệ, Hội đồng đã thống nhất lựa chọn các thành viên Tổ thẩm định đề xuất đề tài cấp Trường trọng điểm, cụ thể như sau:

       - Tổ thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định đề xuất đề tài NCKH cấp Trường trọng điểm năm 2022 theo quy định tại Điều 8 và Điểm b, Khoản 4 - Điều 6 của Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số: 2068/QĐ-ĐHHHVN ký ngày 10/11/2020;
        - Giao nhiệm vụ cho Tổ trưởng Tổ thẩm định chủ động quyết định về thời gian, địa điểm tiến hành họp thẩm định các đề tài; Thời gian triển khai thực hiện thẩm định từ 22/11/2021 đến ngày 13/12/2021 và chuyển toàn bộ hồ sơ thẩm định về Phòng KH-CN trước 16h00 ngày 14/12/2021 để tổng hợp và báo cáo;
       - Giao nhiệm vụ cho Phòng KH-CN lập Quyết định thành lập Tổ thẩm định các đề tài đã được Hội đồng thống nhất, cung cấp toàn bộ hồ sơ đề xuất đề tài cấp Trường trọng điểm cho Tổ thẩm định, hỗ trợ, theo dõi triển khai và tổng hợp các kết quả thẩm định.
2. Xét duyệt đăng ký đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý thông tin, dữ liệu hoạt động khoa học công nghệ trên nền tảng trực tuyến của Giảng viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam” do Phòng KH-CN đề xuất.
       - Các thành viên Hội đồng ĐT&KHCN đồng tình, ủng hộ việc cần thiết phải xây dựng hệ thống quản lý thông tin, dữ liệu hoạt động khoa học công nghệ của Nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý chuyên môn, cung cấp các thông tin phục vụ tìm kiếm, tra cứu và thống kê các mảng hoạt động khoa học công nghệ của Nhà trường nói chung và của cá nhân các nhà khoa học, các giảng viên và sinh viên nói riêng;
        - Giao cho Phòng KH-CN nghiên cứu, lập tờ trình về việc triển khai thực hiện xây dựng thống quản lý thông tin, dữ liệu hoạt động khoa học công nghệ của Giảng viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đáp ứng được yêu cầu và phù hợp với định hướng, nhiệm vụ của năm học 2021-2022, thực hiện chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, phục vụ giảng viên, sinh viên để trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt.
3. Xét duyệt đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022
       - Các thành viên Hội đồng ĐT&KHCN Trường thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội đồng ĐT&KHCN các Khoa/Viện chủ động rà soát, triển khai trên cơ sở ủng hộ, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào NCKH trong sinh viên tại các Khoa/Viện bên cạnh nhiệm vụ chính là học tập;
       - Yêu cầu lãnh đạo các Khoa/Viện triển khai, đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện của các sinh viên/ nhóm sinh viên và giảng viên hướng dẫn đề tài NCKH, tránh hình thức. Qua đó, các Khoa/Viện lựa chọn các đề tài NCKH sinh viên có chất lượng gửi nghiệm thu cấp Trường và đề xuất tham gia các giải thưởng NCKH sinh viên cấp cao hơn.
4. Xét tặng giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE” năm 2021
        - Trên cơ sở 06 hồ sơ đăng ký Giải thưởng tập thể và 03 hồ sơ đăng ký Giải thưởng cá nhân, theo các tiêu chí xếp loại của Quy chế xét tặng giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE” ban hành, Hội đồng ĐT&KHCN Trường đã xét và lựa chọn ra được các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021. Kết quả xét tặng giải thưởng “Nghiên cứu khoa học Neptune” năm 2021 như sau:
a. Giải thưởng Tập thể:

b. Giải thưởng cá nhân:

        - Giao cho Phòng KH-CN chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục lập Quyết định khen thưởng cho các Tập thể, cá nhân đạt giải thưởng “Nghiên cứu khoa học Neptune” năm 2021, chuẩn bị Giấy khen để trao trong dịp tổ chức Lễ mit tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021.
         Hội đồng Đào tạo & Khoa học Công nghệ Nhà trường thông báo đến tất cả các đơn vị, tập thể và cá nhân được biết./.