Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Kết luận cuộc họp Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

         Căn cứ kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ năm học 2022-2023 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, trên cơ sở đề xuất của các Khoa/Viện và các đơn vị trong toàn Trường, Phòng Khoa học - Công nghệ đã tiến hành tổng hợp đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở và biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo năm học 2022-2023 và trình Hội đồng Khoa học & Đào tạo (KH&ĐT) Nhà trường xét duyệt.
         Ngày 06 tháng 10 năm 2022 tại Phòng họp số 2.1, Hội đồng KH&ĐT đã họp dưới sự chủ trì của PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trường, các thành viên Hội đồng, lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính.
          Hội đồng KH&ĐT đã nghe báo cáo tổng hợp của Bộ phận thường trực Khoa học Công nghệ về tình hình đăng ký các hoạt động khoa học & công nghệ năm học 2022-2023 và tiến hành thảo luận các nội dung sau:
I. Xét duyệt đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2022-2023
        Hội đồng thống nhất các quan điểm:
- Tiếp tục thực hiện xét duyệt và triển khai theo đúng Quy định 2068/QĐ-ĐHHHVN đã ban hành, đảm bảo các đề tài được triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và các yêu cầu về sản phẩm đầu ra;
- Không phê duyệt đối với các đề tài không có tính mới, không khả thi và không phù hợp với tiêu chuẩn của một đề tài cấp Trường;
- Nội dung nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu của đề tài cần được nhận định theo các lĩnh vực Hội đồng giáo sư Ngành/ Liên ngành đã được Hội đồng Giáo sư nhà nước phân loại phù hợp.
       Dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT, các thành viên Hội đồng đã xét duyệt và cho ý kiến cụ thể đối với từng đề tài trong tổng số 137 đề xuất đăng ký, kết quả như sau:
- Tổng số đề tài cấp Trường được phê duyệt trực tiếp:    76/137 đề tài;
- Số đề tài cấp Trường cần chỉnh sửa, làm rõ nội dung:  55/137 đề tài;
- Số đề tài cấp Trường không được phê duyệt:                  06/137 đề tài.
Chi tiết theo theo danh sách đính kèm Thông báo này.
II. Xét duyệt đăng ký biên soạn Giáo trình, Tài liệu tham khảo, sách Chuyên khảo năm 2022-2023
Căn cứ Quyết định số 1684/QĐ-ĐHHHVN về Quy định biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Hội đồng KH&ĐT đã cho ý kiến xét duyệt và thông qua đối với 36 đề xuất biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo trong năm học 2022-2023, trong đó:
- Giáo trình:                      30;
- Sách chuyên khảo:      01;
- Tài liệu tham khảo:     05.
III. Tổ chức thực hiện
        Giao Hội đồng KH&ĐT các Khoa/Viện thống nhất các nội dung trao đổi, ý kiến góp ý của Hội đồng KH&ĐT Trường với chủ nhiệm đề tài để hoàn thiện đề xuất, thuyết minh đăng ký và gửi về Phòng Khoa học - Công nghệ tổng hợp trước 16h00 Thứ Năm ngày 13/10/2022.
        Yêu cầu Phòng Khoa học - Công nghệ rà soát theo đúng các quy định ban hành và trình Hội đồng ra quyết định phê duyệt thực hiện;
        Trong quá trình thực hiện, nếu có các vấn đề phát sinh đề nghị các Khoa/Viện liên hệ với Phòng Khoa học - Công nghệ để được hướng dẫn thực hiện;
         Chi tiết xin mời xem tại file đính kèm.
        Têu cầu Thủ trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong đơn vị biết và thực hiện./.