Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Kết luận cuộc họp Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

         Căn cứ kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ năm học 2023-2024 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, ngày 03 tháng 10 năm 2023 tại Phòng họp số 2.1, Hội đồng Khọa học và Đào tạo đã họp dưới sự chủ trì của PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trường và các thành viên Hội đồng. Hội đồng KH&ĐT Trường đã nghe báo cáo tổng hợp của Bộ phận thường trực Khoa học Công nghệ về công tác triển khai, đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2023-2024 từ các Khoa/ Viện trong toàn Trường, tiến hành thảo luận các nội dung sau:
I. Xét duyệt đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2023-2024
Hội đồng KH&ĐT Trường thống nhất các quan điểm:
- Tiếp tục thực hiện xét duyệt và triển khai theo đúng Quy định 2068/QĐ-ĐHHHVN đã ban hành, đảm bảo các đề tài được triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và các yêu cầu về sản phẩm đầu ra;
- Tiếp tục chú trọng đầu tư phê duyệt đối với các đề tài có sản phẩm công nghệ, sản phẩm khoa học có chất lượng được ứng dụng trong chương trình đào tạo của Trường và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước;
- Tăng cường vai trò của Hội đồng KH&ĐT các Khoa/Viện chuyên môn trong việc tư vấn, xét chọn nội dung, lĩnh vực nghiên cứu của đề tài phù hợp theo các lĩnh vực Hội đồng giáo sư ngành/ liên ngành đã được Hội đồng Giáo sư nhà nước phân loại;
- Tập trung khuyến khích, đầu tư các đề tài cấp Trường trọng điểm với các sản phẩm khoa học, sản phẩm công nghệ có hàm lượng khoa học cao được công bố trên các Tạp chí khoa học quốc tế uy tín, tăng cường gắn kết trao đổi học thuật giữa cán bộ, giảng viên, nhà khoa học trong Trường với các Viện/ Trường/ Trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước.
1. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2023-2024
 Trên cơ sở danh sách của 137 đề tài NCKH cấp Trường đăng ký thực hiện năm học 2023-2024, Hội đồng KH&ĐT Trường thống nhất:
- Tổng số đề tài cấp Trường được phê duyệt trực tiếp:   123/137 đề tài.
- Số đề tài cấp Trường cần chỉnh sửa, làm rõ nội dung:  13/137 đề tài;
- Số đề tài cấp Trường không được phê duyệt:                  01/137 đề tài;
(Chi tiết theo theo danh sách đính kèm Thông báo này).
- Giao Hội đồng KH&ĐT các Khoa/Viện chuyên môn thống nhất các nội dung trao đổi, ý kiến góp ý của Hội đồng KH&ĐT Trường với chủ nhiệm đề tài để hoàn thiện đề xuất, thuyết minh đăng ký và gửi về Phòng Khoa học - Công nghệ tổng hợp trước 16h00 Thứ Ba ngày 10/10/2023.
- Giao Phòng KH-CN phối hợp với Hội đồng KH&ĐT các Khoa/Viện thống nhất các hồ sơ đăng ký chỉnh sửa và gửi cho Hội đồng KH&ĐT Trường thông qua để kịp tiến độ giao thực hiện đề tài trong năm học 2023-2024.
2. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm năm 2024
Trên cơ sở báo cáo của Bộ phận thường trực Khoa học Công nghệ tổng hợp đăng ký đề tài NCKH cấp Trường trọng điểm năm 2024 và danh sách đề xuất thành viên Tổ thẩm định, Hội đồng KH&ĐT Trường đã thảo luận và thông qua danh sách 02 đề tài trọng điểm và thành viên Tổ thẩm định. Nhiệm vụ của Tổ thẩm định:
- Tổ thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định đề xuất đề tài NCKH cấp Trường trọng điểm năm 2024 theo quy định tại Điều 8 và Điểm b, Khoản 4 - Điều 6 của Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 2068/QĐ-ĐHHHVN ký ngày 10/11/2020;
- Giao nhiệm vụ cho Tổ trưởng Tổ thẩm định chủ động quyết định về thời gian, địa điểm tiến hành họp thẩm định các đề tài; Thời gian triển khai thực hiện thẩm định từ 09/10/2023 đến ngày 22/10/2023 và chuyển toàn bộ hồ sơ thẩm định về Phòng KH-CN trước 16h00 ngày 25/10/2023 để tổng hợp và báo cáo;
- Giao Phòng KH-CN lập Quyết định thành lập Tổ thẩm định các đề tài đã được Hội đồng thống nhất, cung cấp toàn bộ hồ sơ đề xuất đề tài cấp Trường trọng điểm cho Tổ thẩm định, hỗ trợ, theo dõi triển khai và tổng hợp các kết quả thẩm định.
II. Xét duyệt đăng ký biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo năm học 2023-2024
Năm học 2023-2024 là năm đầu tiên triển khai Quyết định số 2494/QĐ-ĐHHHVN Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Hội đồng KH&ĐT Trường đã cho ý kiến thảo luận xét duyệt và thông qua đối với 25 đề xuất đăng ký biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo từ các Khoa/ Viện trong toàn Trường năm học 2023-2024, trong đó:
- Giáo trình:                             17;
- Sách chuyên khảo:              03;
- Tài liệu tham khảo:            05.
Giao Phòng KH-CN rà soát các quy định và trình Hội đồng ra quyết định phê duyệt thực hiện;
Trong quá trình thực hiện, nếu có các vấn đề phát sinh đề nghị các Khoa/Viện liên hệ với Phòng Khoa học - Công nghệ để được hướng dẫn thực hiện;
Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm./.