Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Kết quả họp xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

         Thực hiện thủ tục xét bổ nhiệm chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2022 đối với nhà giáo của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2022 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) đã tổ chức họp xét và tiến hành bỏ phiếu bổ nhiệm vào ngày 01/12/2022, tại Phòng họp 2.1, Nhà A1, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
          Căn cứ Biên bản cuộc họp, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo danh sách các nhà giáo đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh GS, PGS tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2022 gồm:
 
 
Trân trọng./.