Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO]: Kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Ngày 06 tháng 8 năm 2019, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tiến hành họp để thẩm định, đánh giá hồ sơ, nghe các ứng viên trình bày báo cáo tổng quan và xác định trình độ ngoại ngữ.
Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ của 08 ứng viên, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo tổng số ứng viên được đưa vào xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2019 là: 07/08 người (ứng viên Nguyễn Trọng Thắng không đạt tiêu chuẩn thành thạo ngoại ngữ).
Tổng số ứng viên hội đủ các điều kiện và được Hội đồng đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm: 07 người. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đạt tiêu chuẩn chức danh PGS như sau:

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam xin thông báo đến các đơn vị, các ứng viên, kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Đề nghị các đơn vị, cá nhân có ý kiến, xin phản ánh bằng văn bản, gửi về Văn phòng Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, trước ngày 23 tháng 8 năm 2019.
Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, điện thoại: 0225 3829111.