Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

         Ngày 24 tháng 7 năm 2022, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tiến hành họp Phiên thứ 2 và Phiên thứ 3 với sự có mặt của thành viên giám sát đại diện Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Tại Phiên thứ 2, các thành viên Hội đồng đã nghe báo cáo kết quả đánh giá của Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp Tiếng Anh của các ứng viên và đã thống nhất kết quả thẩm định hồ sơ của từng ứng viên, biểu quyết danh sách 05 ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 (trong đó có 01 ứng viên GS và 04 ứng viên PGS) đủ điều kiện trình bày Báo cáo khoa học tổng quan trước Hội đồng.
          Tại Phiên thứ 3, sau khi nghe Báo cáo khoa học tổng quan của từng ứng viên, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã thảo luận, đánh giá, thống nhất tổng số ứng viên hội đủ các điều kiện để được Hội đồng đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm theo hình thức bỏ phiếu kín là: 05 ứng viên.
         Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS như sau:
        Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo đến các đơn vị, các ứng viên, kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2022.
         Các đơn vị, cá nhân nếu có ý kiến, đề nghị phản ánh bằng văn bản, gửi về Văn phòng Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trước ngày 09 tháng 8 năm 2022.
         Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam - Phòng 206B - Tầng 2, Nhà A1 - Khu Hiệu bộ, điện thoại: 02253 829111./.