Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO: Mời viết bài Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 52

Theo thư mời viết bài cho Hội thảo lần thứ 51 Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật ngày 27/9/2017, được sự chấp thuận của Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, Trường Đại học Thủy Lợi phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên đăng cai tổ chức Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 52 với chủ đề: “Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững tỉnh Hưng Yên” dự kiến vào cuối tháng 3/2017, Nhà trường thông báo tới Nhà khoa học tham gia viết bài cho kỷ yếu hội thảo.
Hội thảo nhằm giải quyết các vấn đề Khoa học Công nghệ của tỉnh Hưng Yên, phát triển khoa học và công nghệ nhằm mục tiêu tạo động lực quan trọng nhất để nâng cao sức mạnh tổng hợp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy kinh tế tri thức, bảo vệ môi trường sinh thái, thích nghi và ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu, đảm bảo cho nền kinh tế của tỉnh phát triển bền vững. Ban tổ chức kính mời các nhà khoa học của các trường thành viên tham gia viết bài cho Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 52.
Nội dung bài viết cho Hội thảo liên quan đến các lĩnh vực được nêu tại công văn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên về việc phát triển KH&CN tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 (công văn kèm theo - được đính kèm tại thông báo này).
Hạn cuối gửi bài: trước 17h00 ngày 26/01/2018 (bài viết được gửi qua email: khcn@vimaru.edu.vn).
Thủ trưởng các đơn vị thông báo đến CB, GV của đơn vị biết để tham gia viết bài./.