Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO]: Mời viết bài tham gia Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 55

Theo nội dung thư mời viết bài cho Hội thảo lần thứ 55 Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật ngày 21/9/2019, được sự chấp thuận của Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đăng cai tổ chức Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 55 với chủ đề: “Các trường đại học kỹ thuật với hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của Tỉnh Bến Tre” dự kiến vào tuần đầu tháng 11/2019, Nhà trường thông báo tới Nhà khoa học tham gia viết bài cho kỷ yếu hội thảo.
1. Chủ đề Hội thảo: “Các trường đại học kỹ thuật với hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của Tỉnh Bến Tre”.
2. Nội dung mời tham gia viết bài: (Chi tiết tại Phụ lục).
3. Thời gian nhận bài:
- Tóm tắt bài tham luận: Trước ngày 09/10/2019;
- Toàn văn bài tham luận: Trước ngày 22/10/2019.
4. Hình thức nhận bài và số lượng bài tham gia:
Bài viết tham gia Hội thảo Câu lạc bộ các Trường đại học kỹ thuật lần thứ 55 xin được gửi qua địa chỉ email: khcn@vimaru.edu.vn.
5. Quy cách trình bày: Theo Phụ lục đính kèm.
Thủ trưởng các đơn vị thông báo đến cán bộ, giảng viên của đơn vị biết để tham gia viết bài./.

File đính kèm: