Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO: Mời viết bài tham gia Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 54

Theo nội dung thư mời viết bài cho Hội thảo lần thứ 54 Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật ngày 02/01/2019, được sự chấp thuận của Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đăng cai tổ chức Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 54 với chủ đề: “Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển và hội nhập tỉnh Thái Nguyên” dự kiến vào tuần đầu tháng 4/2019, Nhà trường thông báo tới Nhà khoa học tham gia viết bài cho kỷ yếu hội thảo.
1. Chủ đề Hội thảo:
“Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển và hội nhập tỉnh Thái Nguyên”
2. Nội dung mời tham gia viết bài: (Chi tiết tại Phụ lục)
3. Thời gian nhận bài:
- Tóm tắt bài tham luận: Trước ngày 01/3/2019;
- Toàn văn bài tham luận: Trước ngày 20/3/2019.
4. Hình thức nhận bài và số lượng bài tham gia:
Bài viết tham gia Hội thảo Câu lạc bộ các Trường đại học kỹ thuật lần thứ 54 xin được gửi qua địa chỉ email: khcn@vimaru.edu.vn.
5. Quy cách trình bày: Theo Phụ lục đính kèm.
Thủ trưởng các đơn vị thông báo đến cán bộ, giảng viên của đơn vị biết để tham gia viết bài./.