Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO: Tham gia viết bài Hội thảo Quốc tế International Conference on Engineering Research and Applications 2018 (ICERA 2018)

Theo Thư mời viết bài ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức Hội thảo Quốc tế “International Conference on Engineering Research and Applications 2018” (ICERA 2018), Nhà trường thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên biết để tham gia viết bài tham dự Hội thảo.
Thời gian tổ chức Hội thảo: ngày 01, 02 tháng 12 năm 2018
Địa điểm: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên
Các bài gửi đăng liên hệ trực tiếp với Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, đồng thời gửi qua email: khcn@vimaru.edu.vn. Nội dung cụ thể về thể lệ, địa chỉ liên hệ và đăng ký gửi bài xem thư mời đính kèm.
Nhận được thông báo này, thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi tới các CB, GV của đơn vị mình biết để tham gia viết bài tham dự Hội thảo./.

Chi tiết xin mời xem tại file đính kèm.