Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Về kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết và xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học sinh viên” cấp Trường năm học 2021-2022

       Thực hiện Công văn 1362/KH-ĐHHHVN-KHCN ngày 16/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về Kế hoạch Hoạt động khoa học công nghệ năm học 2021-2022;
        Căn cứ Quyết định 2186/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ngày 18/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc Giao thực hiện đề tài NCKH Sinh viên năm học 2021-2022;
        Căn cứ Công văn 679/BGDĐT-KHCNMT ngày 03/3/2022 của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022;
       Căn cứ Thông báo 281/TB-ĐHHHVN-KHCN ngày 17/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc tham gia xét tặng Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022;
       Căn cứ Quy chế 860/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ngày 16/5/2018 Thể lệ xét tặng Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
       Căn cứ Thông báo 136/TB-ĐHHHVN-KHCN ngày 11/02/2021 về việc kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH Sinh viên năm học 2021-2022 và kết quả báo cáo tình hình thực hiện đề tài NCKH Sinh viên năm học 2021-2022;
       Căn cứ các công trình NCKH được xét chọn gửi dự thi cấp Trường của các Khoa/Viện.
        Nhà trường lập kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết và xét tặng Giải thưởng NCKH sinh viên cấp Trường năm học 2021-2022, cụ thể như sau:
1. Mục đích:
        - Tổng kết hoạt động NCKH sinh viên, đánh giá và xét tặng giải thưởng NCKH sinh viên năm học 2021- 2022;
        - Tiền đề lựa chọn các công trình NCKH sinh viên tiêu biểu tham dự xét tặng Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022 của Bộ Giáo dục Đào tạo.
2. Thời gian: 02 ngày, bắt đầu từ 07h45 ngày 20/5/2022 và ngày 21/5/2022.
3. Địa điểm tổ chức: Phòng 3.1, Nhà A1, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
4. Thành phần tham dự: Thành viên theo QĐ thành lập Hội đồng; Giảng viên hướng dẫn và nhóm các đề tài tham gia xét tặng.
5. Nội dung Hội nghị (xin vui lòng xem văn bản đính kèm);
6. Phân công nhiệm vụ
         - Phòng Khoa học - Công nghệ: Có nhiệm vụ làm đầu mối trong việc tổ chức theo kế hoạch của Hội nghị; Chuẩn bị hồ sơ gửi tới các thành viên Hội đồng; Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch tổ chức; In giấy chứng nhận, giấy khen tặng cho các sinh viên tham gia; Thanh quyết toán các kinh phí trong việc tổ chức Hội nghị; Kinh phí giải thưởng, kinh phí hỗ trợ cho các công trình tham gia NCKH.
          - Các Khoa/Viện có sinh viên tham gia dự thi: Chịu trách nhiệm trong việc triển khai, thông báo kế hoạch và nội dung Hội nghị tới các giảng viên hướng dẫn; Các nhóm sinh viên tham gia dự thi (chuẩn bị đầy đủ các sản phẩm báo cáo cho buổi dự thi) và đảm bảo trong việc thực hiện về phòng chống Covid-19 theo quy định.
         - Phòng Tổ chức - Hành chính: Phối hợp cùng Phòng Khoa học - Công nghệ và các đơn vị liên quan thông báo các nội dung liên quan đến Hội nghị trên website của Trường; Chịu trách nhiệm chuẩn bị cơ sở vật chất cho Hội nghị: phòng họp, âm thanh, ánh sáng, nước uống, tít chữ Hội nghị.
        - Phòng Kế hoạch - Tài chính: Chịu trách nhiệm trong việc thanh toán kinh phí cho Hội nghị; Kinh phí giải thưởng; Kinh phí hỗ trợ cho các công trình NCKH theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết và xét tặng Giải thưởng NCKH sinh viên cấp Trường năm học 2021-2022, Nhà trường thông báo tới các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện.