Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Về việc báo cáo kết quả hoạt động khoa học công nghệ năm học 2021-2022 và xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2022-2023

        Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2022-2023 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, đồng thời nhằm triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao, Nhà trường yêu cầu các Khoa/Viện lập báo cáo tổng kết kết quả hoạt động khoa học công nghệ năm học 2021-2022 và chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2022-2023 căn cứ theo nhiệm vụ và chiến lược phát triển khoa học công nghệ của đơn vị đã đề ra (theo các biểu mẫu được gửi kèm thông báo này).
          Yêu cầu các đơn vị gửi bản báo cáo kết quả hoạt động khoa học công nghệ năm học 2021-2022 kèm phụ lục và kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ  năm học 2022-2023 về Phòng Khoa học - Công nghệ (Phòng 206B, Nhà A1) và qua email: khcn@vimaru.edu.vn trước 16h00 ngày 14/8/2022 để tổng hợp và báo cáo.
          Hiệu trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc./.
File đính kèm: