Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Về việc báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch hoạt động KHCN Học kỳ I năm học 2022-2023 và tiến độ thực hiện đề tài NCKH cấp Trường, NCKH sinh viên

        Căn cứ Kế hoạch số 1025/KH-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 25/8/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch hoạt động Khối Khoa học công nghệ năm học 2022-2023, Nhà trường yêu cầu các Khoa/Viện lập báo cáo tổng kết kết quả triển khai Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ trong Học kỳ I năm học 2022-2023 và tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, nghiên cứu khoa học sinh viên của đơn vị (các biểu mẫu báo cáo được gửi kèm theo thông báo này), cụ thể như sau:
        1. Tổng hợp, thống kê các kết quả hoạt động KHCN đã đạt được trong Học kỳ I năm học 2022-2023 của đơn vị theo Mẫu 1.
        2. Đối với đề tài NCKH cấp Trường: Các đơn vị và Chủ nhiệm đề tài rà soát tiến độ thực hiện, nêu rõ các vấn đề phát sinh nếu có và lập báo cáo tiến độ thực hiện đề tài theo Mẫu 2Mẫu 3a.
        3. Đối với đề tài NCKH Sinh viên: Các đơn vị, giảng viên hướng dẫn sinh viên, nhóm sinh viên báo cáo tiến độ thực hiện theo Mẫu 3b. Trường hợp xin thay đổi đề tài NCKH hoặc xin dừng thực hiện đề tài NCKH, đề nghị làm đơn theo mẫu (Mẫu 8a, 8b - được ban hành theo Quyết định 1829/QĐ-ĐHHHVN Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam).
        Báo cáo kết quả hoạt động khoa học công nghệ của các đơn vị và các biểu mẫu báo cáo tiến độ được gửi về Phòng Khoa học - Công nghệ (Phòng 206B, Nhà A1) và qua email: khcn@vimaru.edu.vn trước 16h00 ngày 23/02/2023 để tổng hợp.
        Hiệu trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
        (Chi tiết xin mời xem file đính kèm)